Anale. Seria Ştiinţe Economice

Annals. Economic Science Series

Vol. XV / 2009 (Vol. XV / 2009)

I.S.S.N. 1582 - 6333
editura eurostampa
Timişoara 2009

Clasificată de către CNCSIS în categoria B+ cod CNCSIS 108

Inclusă în categoria B+ de către CNCSIS şi indexată în bazele de date CEEOL, JEL on CD, RePEc, DOAJ și EconLit

This periodical is a B+ category by CNCSIS standards (National Council of Scientific Research in Higher Education) (CNCSIS Code 108), and indexed in international databases:
DOAJ, EconLit, RePEc, CEEOL and JEL on CD. Lucrările publicate în acest volum angajează exclusiv răspunderea autorilor. The papers published in this volume engage exclusively the authors responsibility.

(www.fse.tibiscus.ro/anale)

REFERENŢI ŞTIINŢIFICI

SCIENTIFIC COMITEE


Acad. Prof. dr. Ion Păun OTIMAN

Prof. dr. Adrian COJOCARIU

Prof. dr. Michael DEDIU (SUA)

Prof. dr. Tibor KIS (Serbia)

Prof. dr. Marija CILEG (Serbia)

Prof. dr. Crăciun SABĂU

Conf. dr. Silvia MEDINSCHI

Conf. dr. Daniela HARANGUŞ

Lector dr. Codruţa DUDĂ-DĂIANU

COLEGIU DE REDACŢIE

EDITING COMITTEE


Conf. dr. Alin MUNTEANU

Asist. drd. Ofelia STANCIU

Universitatea "TIBISCUS" din Timişoara

Facultatea de Ştiinţe Economice

SESIUNE INTERNAŢIONALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE

"SOCIETATEA CUNOAŞTERII ÎN SPAŢIUL EUROPEI UNITE"

29-30 Mai 2009

Timişoara, ROMÂNIA

Motto:

Ştiinţa îţi spune adevărul
Nu te lăsa înşelat de fapte!

"TIBISCUS" University of Timişoara

Faculty of Economics

INTERNATIONAL CONFERENCE

"THE KNOWLEDGE SOCIETY IN THE SPACE OF UNITED EUROPE"

May 29th - 30th, 2009

Timişoara, ROMANIA

Motto:

Science tells you the truth.
Do not be deceived by facts!

tibiscus

1 Păun Ion OTIMAN – Two decades of academic agronomic education in transition from the communist reclusion to the academic freedom and university autonomy (Două decenii de învăţământ superior agronomic în tranziţie de la recluziunea comunistă la libertatea academică şi autonomia universitară) ROMANIAN ACADEMY
2 Adrian COJOCARIU – The financing of scientifical research in the knowledge society (Finanţarea cercetării ştiinţifice în societatea cunoaşterii) “TIBISCUS” UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
3 Crăciun SABĂU, Dana - Codruţa DUDĂ – DĂIANU – Financing opportunities for Romanian economy by structural funds (Oportunităţi de finanţare pentru economia României prin fonduri structurale) “TIBISCUS” UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
4 Mirela MAZILU, Sabina Roxana MITROI – The relationship sustainable development – environment in the context of world economic crisis (Relaţia dezvoltare durabilă-mediu în contextul crizei economice mondiale) UNIVERSITY OF CRAIOVA – UNIVERSITY CENTRE OF DROBETA TURNU SEVERIN
5 Viorina-Maria JUDEU, Ramona-Mihaela URZICANU – Ways of manifestation of the transnational corporations in the global economy, strategies for a sustainable development of the economical dimensions (Forme de manifestare a societăţilor transnaţionale în economia mondială, strategii de creştere durabilă a dimensiunilor economice) UNIVERSITATEA AGORA, ORADEA
6 Stefan HOCHRAINER – The European Union solidarity fund. Assessing its risk of depletion due to catastrophe flood events (Fondul de solidaritate al Uniunii Europene. Evaluarea riscului de epuizare din cauza inundaţiilor catastrofale) INTERNATIONAL INSTITUTE FOR APPLIED SYSTEM ANALYSIS, LAXENBURG, VIENNA
7 Lavinia IANCU – The IP Job and the Global Crisis (Activitatea practicianului în insolvenţă şi criza globală) “TIBISCUS” UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
8 Maria VĂDUVA – Negotiation strategy, tactics and common regulations regarding EU exterior trade (Strategii de negociere-tacticile şi reglementările Uniunii Europene cu privire la comerţul exterior) “CONSTANTIN BRANCUSI” UNIVERSITY, TG. JIU
9 Cecilia Elena VĂDUVA – Economic and social progress and sustainable development (Progresul economico-social şi dezvoltarea durabilă) “CONSTANTIN BRANCUSI” UNIVERSITY, TG. JIU
10 Silvia SIMIONESCU – SME sector – the subject of specific scientific research (Sectorul IMM-urilor – obiect al cercetării ştiinţifice specifice) UNIVERSITY OF CRAIOVA, FACULTY OF ECONOMY AND BUSINESS ADMINISTRATION, CRAIOVA
11 Marina Luminiţa SÂRBOVAN – Dynamic trends of the knowledge economy (Tendinţe dinamice ale economiei cunoaşterii) “TIBISCUS” UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
12 Nicoleta BUZILĂ, Raoul Sabin GORDEAN – The Romanian retail market (Piaţa de retail din România) “TIBISCUS” UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
13 Radu BUZIERNESCU, Roxana NANU, Cristi SPULBAR – Methods and estimation models of underground economy (Metode şi modele de estimare a economiei ilegale) UNIVERSITY OF CRAIOVA
14 Daliana TASCOVICI – The company culture – the employees’ motivation (Cultura de întreprindere – motivaţia angajaţilor) FACULTATEA DE CONTABILITATE ŞI FINANŢE CÂMPULUNG MUSCEL, UNIVERSITATEA „SPIRU HARET”, BUCUREŞTI
15 Robert DRAGOMIR, Daliana TASCOVICI – The customers relationships management – a strategical element in business promotion (Managementul relaţiilor cu clienţii – element strategic în promovarea afacerilor) FACULTATEA DE CONTABILITATE ŞI FINANŢE CÂMPULUNG MUSCEL, UNIVERSITATEA „SPIRU HARET”, BUCUREŞTI
16 Nicoleta BUZILĂ, Mihaela GALEA (DOGAN) – Current situation and trends of the great powers global retail (Situaţia actuală şi tendinţe ale marilor puteri globale de retail) “TIBISCUS” UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
17 Dalia SIMION, Daniel TOBĂ, Dănuţ BARBU – Investment in human capital – determinant factor in creating value within modern companies (Investiţiile în capital uman - factor determinant al creării de valoare în compania modernă) UNIVERSITY OF CRAIOVA
18 Olimpia OANCEA, Amalia PANDELICĂ, Victoria Mihaela BRÎNZEA – The Romania’s accession into the European Union – opportunities and potential risks for the bread industry (Integrarea României în Uniunea Europeană – oportunităţi şi riscuri potenţiale pentru industria de panificaţie) UNIVERSITY OF PITESTI
19 Marina Luminiţa SÂRBOVAN – Knowledge and intervention on aggregate economy (Cunoaştere şi intervenţie pe economia agregată) “TIBISCUS” UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
20 Nicoleta ISAC, Eliza ANTONIU – Leadership’s characteristics in the European automotive industry (Caracteristicile leadership-ului în industria automotivă din Europa) UNIVERSITY OF PITESTI, FACULTY OF ECONOMIC SCIENCES
21 Alina CLEP, Iulia MAN – Money laundering (Spălarea banilor) “TIBISCUS” UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
22 Raoul Sabin GORDEAN, Nicoleta BUZILĂ – Promotional events – as a tool of national advertising (Evenimentele promoţionale – un instrument de publicitate naţională) “TIBISCUS” UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
23 Emilia UNGUREANU, Tiberiu Cristian AVRĂMESCU, Daniela PÎRVU – The intensity of the circulatory external migration flows in Romania (Intensitatea fluxului de migraţii externe circulatorii în România) UNIVERSITY OF PITEŞTI
24 Irina BILAN – Mechanisms limiting public debt’s proportions and their applicability in the European monetary union member states (Mecanisme de limitare a proporţiilor datoriei publice şi aplicabilitatea lor în statele membre ale uniunii monetare europene) “AL. I. CUZA” UNIVERSITY OF IAŞI - FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION
25 Irina BILAN – The fiscal-budgetary policies of the Central and Eastern European countries on the road to Euro adoption (Politicile fiscal-bugetare ale ţărilor din Europa Centrală şi de Est în contextul pregătirii pentru adoptarea Euro) “AL. I. CUZA” UNIVERSITY OF IAŞI - FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION
26 Claudia Diana SABĂU - POPA, Sorina Ioana COROIU – Debates on the future budget of the European Union (Dezbateri asupra viitorului buget al Uniunii Europene) UNIVERSITY OF ORADEA, FACULTY OF ECONOMIC SCIENCES
27 Sorina Ioana COROIU, Claudia Diana SABĂU – POPA – Capital flows liberalization in Romania (Liberalizarea fluxurilor de capital în România) UNIVERSITY OF ORADEA, FACULTY OF ECONOMIC SCIENCES
28 Alina HAGIU, Ramona POPESCU – Transnational corporations and the international competitivensess of the host country (Corporaţiile transnaţionale şi competitivitatea internaţională a ţărilor gazdă) UNIVERSITY OF PITEŞTI
29 Suzana Adela COLŢA, Gheorghe CRIŞAN – Motivation and training of human resources (Motivarea şi training-ul resurselor umane) “TIBISCUS” UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
30 Florin FRANT – Promoting growth and employment in UE (Promovarea creşterii economice şi a ocupării in UE) UNIVERSITATEA EFTIMIE MURGU RESITA
31 Florin FRANT – Theoretical aspects of economic and monetary union (Aspecte teoretice ale uniunii economice si monetare) UNIVERSITATEA EFTIMIE MURGU RESITA
32 Georgiana Lavinia TĂNĂSOIU, Constanţa ENEA – Upscaling economic relations between companies of trade through logistics. Transport of support efficient business (Eficientizarea relaţiilor economice dintre firmele de comerţ prin logistică. Transporturile suport al eficientizării activităţii comerciale) UNIVERSITY ,,CONSTANTIN BRÂNCUŞI” OF TÂRGU-JIU, FACULTY OF ECONOMIC SCIENCES, ROMANIA
33 Georgiana Lavinia TĂNĂSOIU – Efficiency – main factor of economic-social life (Eficienţa – factor primordial al vieţii economico-sociale) UNIVERSITY ,,CONSTANTIN BRÂNCUŞI” OF TÂRGU-JIU, FACULTY OF ECONOMIC SCIENCES, ROMANIA
34 Dana-Codruţa DUDĂ-DĂIANU – The impact of globalization through international trade (Impactul globalizării prin intermediul comerţului internaţional) “TIBISCUS” UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
35 Dana-Codruţa DUDĂ-DĂIANU, Simona COSTEA – Regional policy of European Union and the importance of euroregions (Politica regională a Uniunii Europene şi importanţa euroregiunilor) “TIBISCUS” UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
36 Adela-Suzana COLŢA, Silvia MEDINSCHI – Who is the winner in the unseen battle between leaders against managers? (Cine este câştigătorul în bătălia nevăzută dintre leaderi şi manageri?) “TIBISCUS” UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
37 Silvia MEDINSCHI, Suzana Adela COLŢA – The importance of team building for the success of a project (Importanţa teambuildingului pentru succesul unui proiect) “TIBISCUS” UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
38 Silvia MEDINSCHI – Communication – an important skill of modern managers (Comunicarea – o calitate esenţială a managerului modern) “TIBISCUS” UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
39 Cristina BUNEA - BONTAŞ, Mihaela PETRE – Issues on recognition, measurement and impairment of goodwill (Probleme asupra recunoaşterii, măsurării şi determinării fondului comercial) “CONSTANTIN BRANCOVEANU” UNIVERSITY, PITESTI THE FACULTY OF MANAGEMENT MARKETING OF ECONOMIC BUSINESS, BRAILA
40 Laurenţia Georgeta AVRAM – The models of the ethic codes and the specific of their applying in some developed countries in their international business (Modele de coduri etice şi specificul aplicării acestora în unele ţări dezvoltate în afacerile internaţionale) SPIRU HARET UNIVERSITY, FACULTY OF ACCOUNTING AND FINANCE, CÂMPULUNG MUSCEL
41 Gheorghe CRIŞAN – Status of knowledge of organizations (Starea de cunoaştere a organizaţiilor) “TIBISCUS” UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
42 Gheorghe CRIŞAN, Lia Ioana CRIŞAN – The public road of human resources towards knowledge (Drumul public al resurselor umane spre cunoaştere) “TIBISCUS” UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS / MINISTRY OF INTERIOR AND THE ADMINISTRATION, PREFECT’S OFFICE, TIMIS COUNTY
43 Franca STANCU – The export trade and the commercial policy of Romania (Comerţul exterior – şi politica comercială a României) “TIBISCUS” UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
44 Franca STANCU, Corina ŞERBAN – The extern trade activity and Romania’s commercial policy characterization (Caracterizarea activităţii de comerţ exterior şi a politicii comerciale a României) “TIBISCUS” UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
45 Alina HAGIU – Business environment in Romania under the impact of globalization (Mediul de afaceri în România sub impactul globalizării) UNIVERSITY OF PITEŞTI
46 Sorin PRADA, Călin HURBEAN – The consolidation of the modern retail on the Romanian market (Consolidarea retail-ului modern pe piaţa românească) WEST UNIVERSITY OF TIMISOARA, FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINES ADMINISTRATION
47 Gianina DRAGOTĂ, Adina HORABLAGA – Impact of direct foreign investments on Romanian economy (Impactul investiţiilor străine directe asupra economiei româneşti) “TIBISCUS” UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
48 N. IVANNIKOVA – Characteristic of socially oriented market economy in Ukraine (Caracteristici ale pieţei orientate pe societate în Ucraina) “STRATEGY” THE INSTITUTE FOR ENTREPRENEURSHIP, ZHOVTI VODY, UKRAINE
49 Alina Teodora CIUHUREANU, Nicolae BALTEŞ, Liana BREZAI – The visionary management – a new system for business development in modern organizations (Managementul vizionar – un sistem nou pentru dezvoltarea afacerilor în cadrul organizaţiilor moderne) THE ROUMANIAN-GERMAN UNIVERSITY OF SIBIU THE “LUCIAN BLAGA” UNIVERSITY OF SIBIU
50 Viorel TRIF – Goodwill, assessment and recognition in European rules (Fondul comercial, recunoaştere si evaluare conform normelor europene) “TIBISCUS” UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
51 Mădălina BRUTU – The evolution of the logistic activity in optimal conditions - prerequisite for Agip Romania S.R.L. business success (Desfăşurarea activităţii logistice în condiţii optime - premisă pentru succesul afacerii societăţii Agip România S.R.L.) PITEŞTI UNIVERSITY
52 Mădălina BRUTU – The analysis of the marketing channels in the new crisis conditions. Case study: S.C. Agip Romania S.R.L. - the stations in administration (Analiza canalelor de marketing în noile condiţii economice de criză. Studiu de caz: S.C. Agip România S.R.L.- staţiile aflate în administrare) PITEŞTI UNIVERSITY
53 Ramona Florina POPESCU, Alina HAGIU – The world in crisis – effects upon the foreign direct investment (Lumea în crizǎ – efecte asupra investiţiilor strǎine directe) UNIVERSITY OF PITESTI
54 Ioana DUCA, Rodica GHERGHINA – The international debt securities markets – features and trends (Pieţele emisiunilor internaţionale de titluri de credit – caracteristici şi evoluţii) TITU MAIORESCU UNIVERSITY BUCHAREST, FACULTY OF ECONOMIC SCIENCES
55 Manuela Florentina STĂICUŢ, Ozana Alexandra STRĂUŢ – Teaching business English – useful tips and strategies (Predarea limbii engleze pentru afaceri – sfaturi şi strategii utile) “TIBISCUS” UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
56 Ramona GRUESCU, Luminiţa VOCHIŢA, Gheorghe PÎRVU – The importance of business plan, management and global coordination for achieving a viable tourism product (Importanţa planului de afaceri, managementului şi coordonării globale pentru realizarea unui produs turistic viabil) UNIVERSITY OF CRAIOVA, FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION
57 Amalia Venera TODORUT, Cecilia Irina RĂBONŢU – Driving forces on knowledge (Forţele motrice ale cunoştinţelor) “CONSTANTIN BRANCUSI” UNIVERSITY, TARGU-JIU, ROMANIA
58 Ramona-Mihaela URZICANU, Viorina-Maria JUDEU – Knowledge – the main driver in the new millennium (Cunoaşterea - principala forţă motrice în noul mileniu) UNIVERSITATEA AGORA, ORADEA
59 Robert DRAGOMIR – The realizing of a data cube using Microsoft SQL server 2005 for immobilized assets (Proiectarea unui cub de date în SQL server 2005 pentru active imobilizate) “UNIVERSITATEA SPIRU HARET, FACULTATEA DE CONTABILITATE ŞI FINANŢE CÂMPULUNG MUSCEL
60 Luminiţa ŞERBĂNESCU – Designing the analysis reports by means of the BI instruments (Proiectarea rapoartelor de analiză cu ajutorul instrumentelor de BI) UNIVERSITY OF PITEŞTI
61 Luminiţa ŞERBĂNESCU – Implementating of an informational system to realize e-commerce (Implementarea unui sistem informatic pentru realizarea comerţului electronic) UNIVERSITY OF PITEŞTI
62 Ramona VASIU – Prediction theory in complete correlated actions (Teoria predicţiei în acţiuni complet corelate) ROMANIAN-GERMAN UNIVERSITY OF SIBIU
63 Ramona VASIU – Stationary sequences of distribution on Hilbert space (Secvenţe staţionate ale distribuţiei asupra spaţiului Hilbert) ROMANIAN-GERMAN UNIVERSITY OF SIBIU
64 Dragoş STUPARU, Cora Ionela DĂNIASĂ – Significance of mathematics for economics (Importanţa matematicilor pentru ştiinţele economice) UNIVERSITY OF CRAIOVA
65 Dragoş STUPARU, Tomiţă VASILE – Elementary statistical techniques used in cost estimating relationships (CER’s) development (Tehnici statistice elementare folosite în estimarea costurilor) UNIVERSITY OF CRAIOVA
66 Tomiţă VASILE, Dragoş STUPARU – Mathematics and the public understanding of economics (Matematicile şi înţelegerea economiei de către publicul larg) UNIVERSITY OF CRAIOVA
67 Tomiţă VASILE, Anica IANCU – A model of the strategic management process (Un model de management strategic) UNIVERSITY OF CRAIOVA
68 Maria ENESCU – The elements of the dispersion theory applied to the mathematical shaping of the atmosphere pollution by high burning installation – I.M.A. (Elementele teoriei dispersiei aplicate la modelarea matematică a poluării atmosferice de instalaţiile mari de ardere) UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
69 Maria ENESCU, Marian ENESCU – Models of economic growth based on economic investment (Modele de creştere economică pe baza investiţiilor economice) UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
70 Marian ENESCU – Security management performance analysis of high burning installation with aid of multiple indicator models (Analiza performanţelor managementului de securitate al instalaţiilor mari de ardere cu ajutorul modelelor de indicatori multipli) UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
71 Marian ENESCU, Maria ENESCU – Evaluation, using many causes model, the security management of high burning installations (Evaluarea, cu ajutorul modelului multicauzal, a managementului de securitate al instalaţiilor mari de ardere) UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
72 Adrian COJOCARIU, Cristina Ofelia STANCIU – Considerations regarding the data warehouse, data mining and OLAP concepts (Consideraţii cu privire la conceptele de depozit de date, data mining şi OLAP) “TIBISCUS” UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
73 Cristina Ofelia STANCIU – Solutions for the development of decision support systems (Soluţii de dezvoltare a sistemelor de asistare a deciziilor) “TIBISCUS” UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
74 Adina HORABLAGA, Nicolae Marinel HORABLAGA, Gianina DRAGOTĂ – Implementing the management system for the vehicles out of use (Implementarea sistemului de gestionare a vehiculelor scoase din uz) “TIBISCUS” UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS / THE UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES AND VETERINARY MEDICINE OF BANAT FROM TIMISOARA
75 Adina HORABLAGA, Nicolae Marinel HORABLAGA – The preliminary identification and inquiry of contaminated sites at Timis county level (Identificarea şi investigarea preliminară a siturilor contaminate la nivelul judeţului Timiş) “TIBISCUS” UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
76 Carmen RĂDUŢ, Dan VILAIA – Applications for e-governance (Aplicaţii pentru guvernarea electronică) ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” UNIVERSITY – F.M.M.A.E. RM.VÂLCEA
77 Liana PATER, Olivia SAIERLI – Optimizations in new products assimilation marketing in uncertainty decision making conditions – mathematical models (Optimizări în marketingul asimilării produselor noi în cazul deciziilor în condiţii de incertitudine – modele matematice) “TIBISCUS” UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
78 Olivia SAIERLI, Liana PATER – Simplified complex dynamics in a Cobweb model with adaptive production adjustment (Simplificare dinamica completă a modelului „Cobweb” cu ajustarea adaptiva a producţiei) “TIBISCUS” UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
79 Lucian LUCA – Information piratery in the knowledge society (Pirateria informaţiei în cadrul societăţii cunoaşterii) “TIBISCUS” UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
80 Ramona VASILESCU – Promoting information systems for hotels on Romanian web pages (Promovarea sistemelor informatice pentru hoteluri în paginile web româneşti) “TIBISCUS” UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
81 Alin MUNTEANU – Information security in economical information systems (Securitatea informaţiei în sistemele informatice economice) “TIBISCUS” UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
82 Alin MUNTEANU – Internet intranet and extranet security (Securitatea internet, intranet şi extranet) “TIBISCUS” UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
83 Marinela LAZARICA – The virtual enterprise – opportunity for SMEs in the digital economy (Întreprinderea virtuală – oportunitate pentru IMM-uri în economia digitală) UNIVERSITY CONSTANTIN BRANCOVEANU
84 Cezarina Adina TOFAN – The simulation on the computer for the quality of industrial technological processes (Simularea pe computer pentru calitatea proceselor tehnologice industriale) UNIVERSITATEA “SPIRU HARET”, FACULTATEA DE CONTABILITATE SI FINANTE, CAMPULUNG MUSCEL
85 Cezarina Adina TOFAN – Data base concerning the costing management (Depozite de date privind managementul prin costuri) UNIVERSITATEA “SPIRU HARET”, FACULTATEA DE CONTABILITATE SI FINANTE, CAMPULUNG MUSCEL
86 O. LAVRINCHENKO, T. BONCHUK – Knowledge and information as a basis of society’s economical development (Cunoaşterea şi informaţiile ca bază a dezvoltării economice a societăţii) “STRATEGY” THE INSTITUTE FOR ENTREPRENEURSHIP, ZHOVTI VODY, UKRAINE
87 Ionica HOLBAN (ONCIOIU) – The utilization of fair values in the presentation of accounting information (Utilizarea valorii corecte în prezentarea informaţiei contabile) UNIVERSITY ALEXANDRU IOAN CUZA IASI AND ACADEMY OF ECONOMIES STUDIES FROM BUCHAREST
88 Ionica HOLBAN (ONCIOIU), Florin Răzvan ONCIOIU – Knowledge and information in support of business (Cunoaşterea şi informaţia în asistarea afacerilor) ACADEMY OF ECONOMIES STUDIES FROM BUCHAREST / UNIVERSITY OF AGRONOMIC SCIENCES AND VETERINARY MEDICINE OF BUCHAREST UNIVERSITY ALEXANDRU IOAN CUZA IASI
89 Florica ŞTEFĂNESCU, Lioara COTURBAŞ – Sustainable development and life quality (Dezvoltare durabilă şi calitatea vieţii) THE UNIVERSITY OF ORADEA
90 Ljubica KOMAZEC, Dragana SECEROV – The specific kinds of ecological pollution in organizations (Tipuri specifice de poluare ecologică în organizaţii) FACULTY OF ECONOMICS SUBOTICA, SERBIA
91 Gabriela-Cornelia PICIU, Carmen-Lenuţa TRICĂ – A possible classification of renewable resources in the context of sustainable development (O posibilă clasificare a resurselor regenerabile în contextul dezvoltării durabile) CENTRUL DE CERCETĂRI FINANCIARE ŞI MONETARE „VICTOR SLĂVESCU”-BUCUREŞTI, ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI
92 Mircea BOTA – Price communication in department stores (Comunicarea preţurilor în magazine) “AGORA” UNIVERSITY, ORADEA, FACULTY OF ECONOMICS AND LAW
93 Corina ŞERBAN (BOICEANU), Franca STANCU – The performance budgeting (Bugetul pe programe) “TIBISCUS” UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
94 Adina MARTIN – Tax policy in the eurozone: harmonization or competition? (Politica fiscală în zona euro: armonizare sau competiţie?) „AL.I. CUZA IAŞI” UNIVERSITY OF IASI
95 Bogdan CĂPRARU – The central bank and the financial stability (Banca Centrală şi stabilitatea financiară) UNIVERSITY „AL. I. CUZA” OF IAŞI
96 Daniela PÎRVU, Emilia UNGUREANU – Aspects concerning the financial profile of the development regions of Romania (Aspecte privind profilul financiar al regiunilor de dezvoltare din România) UNIVERSITY OF PITEŞTI
97 Maria Mirabela FLOREA IANC – Accountant’s management role in implementing the strategies of postal units in Romania (Rolului contabilului de gestiune în implementarea strategiilor unităţilor de poştă din România) “CONSTANTIN BRANCUSI” UNIVERSITY, THE FACULTY OF ECONOMIC SCIENCES, TG-JIU, ROMANIA
98 Ozana STRĂUŢ, Manuela Florentina STĂICUŢ – Accuracy in business communications - words to be avoided (Acurateţea comunicării în afaceri - cuvinte de evitat) “TIBISCUS” UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
99 Liana BREZAI, Alina Teodora CIUHUREANU, Nicolae BALTEŞ – The marketing management business process in business development (Procesul de management al marketingului afacerilor în dezvoltarea afacerilor) THE ROUMANIAN-GERMAN UNIVERSITY OF SIBIU THE “LUCIAN BLAGA” UNIVERSITY OF SIBIU
100 Alina Teodora CIUHUREANU, Nicolae BALTEŞ, Liana BREZAI – The financial management’s role in modern organizations Interferences and differences between the management of the accounting activity and the financial management (Rolul gestiunii financiare în organizaţiile moderne. Interferenţe şi diferenţe între gestiunea activităţii contabile şi gestiunea financiară) THE ROUMANIAN-GERMAN UNIVERSITY OF SIBIU THE “LUCIAN BLAGA” UNIVERSITY OF SIBIU
101 Cornelia TOMESCU DUMITRESCU, Aniela BĂLĂCESCU, Cristian TOMESCU DUMITRESCU – The analysis of the financial crisis indicators in Romania using arch models (Analiza indicatorilor crizei financiare în România utilizând modelele de tip arch) 1UNIVERSITY “CONSTANTIN BRÂNCUŞI” FROM TG-JIU, ROMANIA, FACULTY OF ECONOMICS 2D.G.F.P. FROM GORJ, ROMANIA
102 Aniela BĂLĂCESCU, Cornelia TOMESCU DUMITRESCU – The analysis of macroeconomic correlations using model "price spiral" (Analiza corelaţiilor macroeconomice utilizând modelul “spiralei preţurilor”) CONSTANTIN BRÂNCUŞI UNIVERSITY, FACULTY OF ECONOMIC STUDIES, TÂRGU JIU, ROMÂNIA
103 Marcela BENGESCU – Legal, accounting and fiscal aspects regarding dividends (Aspecte juridice, contabile şi fiscale privind dividendele) UNIVERSITY OF PITEŞTI
104 Marcela BENGESCU – Deduction of the value-added tax (Deducerea taxei pe valoarea adăugată) UNIVERSITY OF PITEŞTI
105 Viorel TRIF – Place of intelligent technologies work professional accountants (Locul tehnologiilor inteligente în munca profesioniştilor contabili) “TIBISCUS” UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
106 B. COTLEŢ, D. COTLEŢ, O. MEGAN – Evaluation of IAS 19 employee benefits with regards about IASB`s and Romanian applicability (Evaluarea IAS 19 ``beneficiile angajaţilor``cu referire la IASB şi aplicarea în România) WEST UNIVERSITY, FACULTY OF ECONOMIC SCIENCES AND BUSINESS ADMINISTRATION
107 B. COTLEŢ, D. COTLEŢ, O. MEGAN, A. MIOC – Romanian accounting harmonization with the European directives and international accounting standards-between necessity and constraint (Armonizarea contabilităţii din România cu directivele europene şi standardele internaţionale de contabilitate - între necesitate şi constrângere) WEST UNIVERSITY, FACULTY OF ECONOMIC SCIENCES AND BUSINESS ADMINISTRATION
108 Angela - Eliza MICU, Adrian MICU, Doina IACOB – The influence of the operational program regional on the touristic services development (Influenţa programului operaţional regional asupra dezvoltării serviciilor turistice) “DUNAREA DE JOS” UNIVERSITY OF GALATI
109 Doina IACOB, Angela - Eliza MICU, Adrian MICU – The current budget deficit (Deficitul bugetar actual) “DUNAREA DE JOS” UNIVERSITY OF GALATI
110 Mihaela BÎRSAN – Rationality and performance in business development (Raţionalitate şi performanţă în dezvoltarea afacerilor) THE FACULTY OF ECONOMIC SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION THE UNIVERSITY “STEFAN CEL MARE” SUCEAVA
111 Boni Mihaela STRĂOANU – Definitions and groundings regarding depreciation according to the useful life (Delimitări şi fundamentări privind amortizarea în funcţie de durata normală de utilizare) PETROLEUM – GAS UNIVERSITY OF PLOIEŞTI
112 Rodica GHERGHINA, Ioana DUCA, Florin VĂDUVA – Maximising company value – an important objective in financial management (Maximizarea valorii întreprinderii – obiectiv important în gestiunea financiară) TITU MAIORESCU UNIVERSITY BUCHAREST, FACULTY OF ECONOMIC SCIENCES
113 Ovidia DOINEA – The informative dimensions of the synthetic accounting documents (Dimensiunile informative ale documentelor contabile de sinteză) UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, FACULTATEA DE ECONOMIA SI ADMINISTRAREA AFACERILOR DR. TR. SEVERIN
114 Ovidia DOINEA – Some opinions about the annual financial statements’ objectives as presented in the I.A.S.B. Conceptual frame (Opinii privind obiectivele situaţiile financiare anuale reţinute de cadrul conceptual al I.A.S.B.) UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, FACULTATEA DE ECONOMIA SI ADMINISTRAREA AFACERILOR DR. TR. SEVERIN
115 Mihaela Cosmina PETRE, Cristina BUNEA BONTAŞ – Optimum financial structure for financing organizations (Structura financiară optimă pentru finanţarea organizaţiilor) „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” UNIVERSITY OF PITEŞTI FACULTY OF MANAGEMENT MARKETING IN ECONOMIC BUSINESS BRĂILA
116 Simona Cristina COSTEA, Mihaela PĂTRAŞC – Analysis of the workforce in agriculture in the conditions of a sustainable development (Analiza forţei de munca din agricultura în condiţiile dezvoltării durabile) “TIBISCUS” UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
117 Angela ROMAN – Characteristics of the Romanian banking system in the context of integration in the European Union (Caracteristici ale sistemului bancar românesc în contextul integrării în Uniunea Europeană) „AL. I. CUZA” UNIVERSITY OF IAŞI FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION
118 Daniela HARANGUS – The importance of human capital in banking (Importanţa capitalului uman în activitatea bancară) “TIBISCUS” UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
119 Daniela HARANGUŞ, Raluca VOICA – Bank counseling priorities for accessing bank loans for SME’s (Priorităţi în consilierea bancară pentru accesarea creditelor destinate IMM-urilor) “TIBISCUS” UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
120 Cristina CODREANU, Daniela HARANGUŞ – Dimension of banking regulation in the context of the international financial crisis (Dimensiunea reglementării bancare în contextul crizei financiare internaţionale) “TIBISCUS” UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
121 Alin ARTENE, Crăciun SABĂU, Aura DOMIL – Company performance analysis and standardization of financial statements (Analiza performanţelor companiilor şi standardizarea situaţiilor financiare) "TIBISCUS" UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS, WEST UNIVERSITY TIMIŞOARA
122 Ramona VASILESCU, Luminiţa NICULESCU – Aspects of hospitality in the Romanian social environment (Aspecte ale ospitalităţii în mediul social românesc) “TIBISCUS” UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
123 Elena Doina LEPĂDAT, Carolina SMOCNINĂ – Legal, Theoretical and legislative aspects of legal capacity in present day context (Aspecte juridice, teoretice şi legislative ale capacităţii juridice in contextul actual) “TIBISCUS” UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS, ULIM CHISINĂU, REPUBLICA MOLDOVA
124 Emilia CLIPICI – Seigniorage: the case of Romania (Seniorajul în România) UNIVERSITY OF PITESTI, ROMANIA
125 Aurelia ŞTEFĂNESCU, Eugeniu ŢURLEA, Daniela Artemisa CALU – New vision of performance into the public sector entities in Romania (O noua viziune a performanţei în entităţile sectorului public din România) ACADEMY OF ECONOMIC STUDIES BUCHAREST
126 Eugeniu ŢURLEA, Aurelia ŞTEFĂNESCU, Silviu NICOALESCU – Risk and internal audit valences within the public health sector entities (Risc şi valenţe ale auditului intern în cadrul unităţilor din sectorul de sănătate public) ACADEMY OF ECONOMIC STUDIES BUCHAREST
127 Raoul Sabin GORDEAN, Florin TEODOROVICI – Sustainable development and environmental protection (Dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului) “TIBISCUS” UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
128 Irina DURAN, Dan DURAN – Outsourcing – a way to maximize profit (Outsourcing – o cale spre maximizarea profitului) “TIBISCUS” UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS, POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF MANAGEMENT IN PRODUCTION AND TRANSPORTS
129 Anca Antoaneta VĂRZARU – Human resource measurement: a new challenge for accountants (Managementul resurselor umane: o nouă provocare pentru contabili) UNIVERSITY OF CRAIOVA
130 Sorin PRADA, Călin HURBEAN – The leasing planning of a commercial center (Planificarea leasing-ului unui centru comercial) WEST UNIVERSITY OF TIMISOARA, FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINES ADMINISTRATION
131 Cristina Mihaela NAGY, Bogdan COTLEŢ – Use of accounting data in evaluating indicators regarding the increase of competitiveness in the SME’s (Utilizarea informaţiilor contabile în evaluarea indicatorilor privind creşterea competitivităţii în cadrul IMM-urilor) “TIBISCUS” UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS, WEST UNIVERSITY OF TIMIŞOARA
132 Crăciun SABĂU, Cristina Mihaela NAGY – The necessity and the role of performance audit in ensuring enterprise’s competitivity (Necesitatea si rolul auditului performanţei pentru asigurarea competitivităţi întreprinderii) “TIBISCUS” UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
133 Aura Emanuela DOMIL, Ion PEREŞ, Cristian Elian PEREŞ, Alin Emanuel ARTENE – The impact of the short-term operating activities on cash and net working capital (Impactul activităţilor de exploatare pe termen scurt asupra numerarului şi a capitalului net) WEST UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION, “TIBISCUS” UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
134 Mateja JERMAN – Characteristics of financial reporting according to IFRS (Caracteristicile raportărilor financiare în conformitate cu IFRS) FACULTY OF MANAGEMENT KOPER, SLOVENIA
135 Camelia LUNGU – Between legal regulations and ethical principals in the world of international bank transactions (Între reglementări legale şi principii etice în lumea tranzacţiilor bancare internaţionale) “TIBISCUS” UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
136 Camelia HAŢEGAN, Codruţa PAVEL – Hedge accounting: models, documentation and evaluating the effectiveness to the credit institutions (Contabilitatea de acoperire: modele, documentarea şi evaluarea eficienţei instituţiilor de credit) WEST UNIVERSITY OF TIMIŞOARA
137 Aura Emanuela DOMIL – Estimating cash flows from a project (Estimarea cash flow-lui dintr-un proiect) WEST UNIVERSITY OF TIMIŞOARA
138 Codruţa PAVEL, Camelia HAŢEGAN – Internal audit of operations of commercial risk to credit institutions (Auditul intern al operaţiilor de risc comercial pentru creditarea instituţiilor) WEST UNIVERSITY OF TIMISOARA, FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINES ADMINISTRATION