Admitere 2022

Studii universitare de licență

Programul Contabilitate şi informatică de gestiune

Facultatea de Științe Economice din cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara organizează pentru anul universitar 2022-2023, concurs de admitere la programul de studii de licenţă, în limita cifrelor de şcolarizare acordate de ARACIS, după cum urmează:

 • Programul de studii universitare de licenţă: Contabilitate, 50 locuri.
 • Titlul obţinut: Licenţiat în Economie.
 • Durata studiilor: 3 ani (6 semestre).
 • Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă (IF).

Detalii: https://www.tibiscus.ro/info-studenti/admitere

La Facultatea de Ştiinţe Economice admiterea este organizată conform unei metodologii [descarcă PDF...]

În vederea organizării admiterii la programele de studii de licenţă şi masterat ale Facultăţii de Științe Economice, Consiliul Facultăţii stabileşte Comisia de admitere a facultăţii. Această comisie răspunde efectiv de buna organizare şi desfăşurare a concursului de admitere pentru anul universitar 2022-2023, începând cu înscrierea candidaţilor şi terminând cu afişarea rezultatelor, atât pentru perioada din sesiunea din vară, cât şi pentru cea de toamnă.

Comisia de admitere este formată din preşedinte, trei membri şi un secretar.

 • Preşedintele Comisiei este decanul facultăţii sau un înlocuitor al acestuia.
 • Membrii comisiei sunt cadre didactice ale facultăţii.
 • Secretarul comisiei este secretarul facultăţii/ cadrul didactic planificat la înscriere.

PENTRU ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, candidaţii vor completa o fişă de înscriere tip, la care se anexează următoarele:

 • Un dosar plic
 • Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original;
 • Studenţii care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de bacalaureat, în fotocopie şi original pentru certificarea conformităţii cu originalul, şi o adeverinţă care să ateste calitatea de student la prima facultate.
 • Foaia matricolă ce însoţeşte diploma de bacalaureat, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
 • Certificatul de naştere, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
 • Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
 • Copie carte de identitate;
 • Adeverinţă medicală;
 • Trei fotografii tip buletin de identitate;
 • Cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au finalizat un program de studii universitare de licenţă, la care se ataşează:
  • Diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii, pentru cei care sunt deja absolvenţi de studii universitare;
  • Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
  • Certificatul de absolvire – în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii, pentru absolvenţii de colegiu;
  • Chitanţa de achitare a taxei de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2022-2023.
 • Cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au parcurs parţial un program de studii universitare de licenţă, la care se ataşează:
  • Foaia matricolă parţială, în original;
  • Declaraţie pe propria răspundere că studiile efectuate anterior nu au fost întrerupte ca urmare a exmatriculării datorate încălcării prevederilor codului de etică şi deontologie al universităţii de provenienţă;
  • Chitanţa de achitare a taxei de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2022/2023.

Teme de disertaţie [Descărcați]

Fișierul electronic, model pentru elaborarea disertaţiei [Descărcați doc1] şi [Descărcați doc2]

Ghid pentru elaborarea lucrării de disertaţie [Descărcați]

Formularul pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor [Descărcați]

Regulament privind organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor universitare de licență și master la Universitatea „Tibiscus” din Timișoara [Descărcați]

Metodologie finalizare studii online [Descărcați]

Metodologie finalizare studii 2021/2022 [Descărcați]

Procedura antiplagiat FSE [Descărcați]

Studii universitare de masterat

Programul Auditul și Evaluarea Întreprinderii

Universitatea „Tibiscus” din Timişoara organizează pentru anul universitar 2022-2023, concurs de admitere la programele de studii de licenţă şi masterat, în limita cifrelor de şcolarizare.

Detalii: https://www.tibiscus.ro/info-studenti/admitere

La Facultatea de Ştiinţe Economice admiterea este organizată conform unei metodologii [descarcă PDF...]

Modele Teste pentru admitere Master AEI 2022 [Descărcați...]

Facultatea de Ştiinţe Economice

Adresa: Str. Lascăr Catargiu, nr. 6, 300559, Timişoara, Romania

Mob: 0732.808.852

Tel: 0256.294.001

Email: