Anale. Seria Ştiinţe Economice

Vol. XIII / 2007

I.S.S.N. 1582 - 6333

anale vol XIII

 

 

1 Ion Păun OTIMAN – The Concept of Sustainable Economy and Rural Development (Conceptul de economie şi dezvoltare rurală durabilă) ROMANIAN ACADEMY
2 Tibor KIS, Marija CILEG – The New Economy and Development Strategies (Noua economie şi strategiile de dezvoltare) FACULTY OF ECONOMICS IN SUBOTICA, SERBIA
3 Marija CILEG, Tibor KIS – Problems of Incorporating and Interpreting Costs in Optimization Models (Probleme de incorporare şi interpretare a costurilor în modele de optimizare) FACULTY OF ECONOMICS IN SUBOTICA, SERBIA
4 Adrian COJOCARIU – The Knowledge Society and the Modern University Education System (Societatea cunoaşterii şi învăţământul universitar modern) TIBISCUS UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
5 Crăciun SABĂU, Rodica Gabriela BLIDIŞEL – Historical Perspectives of Accounting Harmonisation (Perspective istorice ale armonizării contabilităţii) TIBISCUS UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
6 Crăciun SABĂU, Rodica Gabriela BLIDIŞEL – The International Differences: The Birth of an Accounting Harmonization Process? (Diferenţierile internaţionale: promotoare ale procesului de armonizare?) TIBISCUS UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
7 Dumitru POPOVICI – The Treasury of Public Finances Attributions and Responsibilities in the Current Stage (Trezoreria finanţelor publice, atribuţii şi responsabilităţi în etapa actuală) TIBISCUS UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
8 Dumitru POPOVICI – Methods, Techniques of Performing an Internal Public Audit and Observations Deriving from Practical Activities (Metode, tehnici de realizare a unui audit intern public şi observaţii rezultate din activităţi practice) TIBISCUS UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
9 Florenţa TECUŞAN, Anca ROMANEK – Tendencies in the Evolution of the Statistic Monetary Mass Indicators in Romania (Tendinţe în evoluţia indicatorilor statistici ai masei monetare în România) TIBISCUS UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
10 Alin MUNTEANU – The Development of E-Business Activities in Romania in the New Knowledge Era (Dezvoltarea e-activităţilor în România în contextul noii societăţi a cunoaşterii) TIBISCUS UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
11 Silvia MEDINSCHI – Crisis Management of Romanian Entreprises in European Context (Managementul situaţiilor de criză al întreprinderilor româneşti în contextul european) TIBISCUS UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
12 Marina Luminiţa SÂRBOVAN – Upon the Spin off Effect in European Context (Asupra efectului de revărsare în contextul european) TIBISCUS UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
13 Slobodan JANKOVIC, Marina Luminita SARBOVAN - Common Issues in the Domain of Quality Control in Organizations (Soluţii comune în domeniul controlului calităţii în cadrul organizaţiilor) TECHNICAL FACULTY MIHAJLO PUPIN ZRENJANIN, SERBIA
TIBISCUS UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
14 Daniela HARANGUŞ – European Banking Industry in the New Millennium (Industria bancară europeană în noul mileniu) TIBISCUS UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
15 Angela ROGOJANU – Premises of the Scientific Knowledge and their Application in Economics (Premise ale cunoaşterii ştiinţifice cu aplicaţie în domeniul economic) ACADEMY OF ECONOMIC STUDIES, BUCHAREST
16 Angela ROGOJANU, Liana NUŢU – An Old Threatening Phenomenon in a Knowledge Society: Corruption (Un vechi fenomen într-o societate a cunoaşterii: corupţia) ACADEMY OF ECONOMIC STUDIES, BUCHAREST
17 Neculai TABĂRĂ, Florian NUŢĂ – Environmental Accounting Normalization and Globalization (Normalizare şi globalizare în contabilitatea de mediu) ALEXANDRU IOAN CUZA UNIVERSITY OF IAŞI
18 Alina-Cristina NUŢĂ - The Stability and Growth Pact between Fiscal/Budgetary Discipline and Flexibility (Pactul de stabilitate şi creştere între disciplină fiscal-bugetară şi flexibilitate) ALEXANDRU IOAN CUZA UNIVERSITY OF IAŞI
19 Ioan FRUJA – The Place and Purpose of Tourism in the V West Region Economy (Locul şi rolul turismului în economia regiunii V Vest) TIBISCUS UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
20 Michael DEDIU – Ubiquitous Technology, Science and Arts for a Provident Civilization (Tehnologii, ştiinţă şi arte ubicue pentru o civilizaţie) DERC, Inc (DEDIU RESEARCH AND CONSULTING), TEWKSBURY, USA
21 Alexandru MINEA – Theoretical Evidence from a Growth Model with a Human Capital Production Sector (Probe teoretice din cadrul unui model de creştere cu un sector de producţie de capital uman) UNIVERSITY OF ORLEANS, FRANCE
22 Somesh K. MATHUR – Globalization Process & India: Opportunities and Challenges & Strategies for Global Governance (Procesul de globalizare & India: oportunităţi şi provocări & strategii pentru guvernanţă globală) JAMIA MILLIA ISLAMIA CENTRAL UNIVERSITY, FACULTY OF SOCIAL SCIENCE, DELHI, INDIA
23 Mircea Sandu GODEA - Ethical Preoccupations of the Modern World (Preocupări etice ale lumii moderne) AUREL VLAICU UNIVERSITY OF ARAD
24 Mircea Sandu GODEA - Annulment of Fraudulent Acts in the Matter of Bankruptcy (Anularea actelor frauduloase în materia falimentului) AUREL VLAICU UNIVERSITY OF ARAD
25 Dragana GLUŠAC, Dijana KARUOVIĆ, Globalization by Way of Modernisation of Learning (Globalizarea prin calea de modernizare a învăţării) TECHNICAL FACULTY MIHAJLO PUPIN ZRENJANIN, SERBIA
26 Gheorghe CRIŞAN – Management of Change in Organizations on Knowledge and Innovations (Managementul schimbării în organizaţiile cunoaşterii şi inovaţiilor) TIBISCUS UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
27 Dumitru POPOVICI, Luminiţa NICULESCU – Methods, Techniques of Performing an Internal Public Audit and Observations Deriving from Practical Activities II (Metode, tehnici de realizare a unui audit intern public şi observaţii rezultate din activităţi practice II) TIBISCUS UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
28 Sabin DOBROGEANU – Business Cycles Correlations in Euro Zone and New Member States (Corelarea ciclurilor de afaceri în zona Euro şi noile state membre) ACADEMY OF ECONOMIC STUDIES, BUCHAREST
29 Simona COSTEA – The Impact of the Adhesion to the EU on Romanian Agriculture (Impactul aderării la UE asupra agriculturii României) TIBISCUS UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
30 Zoltan ZAKOTA – Emergence, Development and Role of Telecentres in the European Union (Apariţia, dezvoltarea şi rolul reţelelor de telecentre în Uniunea Europeană) UNIVERSITATEA CREŞTINĂ PARTIUM, ORADEA
31 Cristina FICA – Certain Considerations Concerning the Historical Evolution of the European Union in the Light of the Treaties (Unele consideraţii privind evoluţia istorică a Uniunii Europene în lumina tratatelor unionale) BOURGOGNE UNIVERSITY OF DIJON, FRANCE
32 Leon BARBU, Iolanda VIAN – Outlook on the Similarities Between the Investment Environment of Timiş County of Romania and the Noord Brabant County of the Netherlands (Analiza comparativă între judeţul Timiş şi regiunea Noord Braband - Olanda cu privire la mediul investiţional) TIMIŞ GENERAL DIRECTION OF PUBLIC FINANCE
CITY NATIONAL BANK, CALIFORNIA, USA
33 Gabriela LEUCA – Ways of Proceeding Regarding the Implementation of Integrated Management Systems in Small and Medium Companies (Direcţii de acţiune privind implementarea sistemelor de management integrat în întreprinderile mici şi mijlocii) TIMIŞ GENERAL DIRECTION OF PUBLIC FINANCE
34 Elena Doina LEPĂDAT – The Concept of Civil Capacity and its Place within the Legal Capacity (Conceptul de capacitate civilă şi locul ei în cadrul capacităţii juridice) TIBISCUS UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
35 Aurel ANCA - ECO Marketing – A New Approach (ECO - marketingul – o nouă abordare) TIBISCUS UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
36 Marius OANCEA, Manuela STĂICUŢ – Persuasion in Advertising Communication (Persuasiunea în comunicarea publicitară) TIBISCUS UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
37 Roxana Mihaela PIVODĂ – Community Competition Rules are not New for the Business Environment from Romania (Regulile de concurenţă comunitare nu sunt o noutate pentru mediul de afaceri din România) SPIRU HARET UNIVERSITY OF CONSTANŢA
38 Corina BOICEANU – Sustainability of Public Finance in United Kingdom (Sustenabilitatea finanţelor publice în Marea Britanie) TIBISCUS UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
39 Ana-Maria ZAMFIR – The Efficiency of Central Bank's Signaling (Eficienţa semnalării Băncii Centrale) ACADEMY OF ECONOMIC STUDIES, BUCHAREST
40 Viviana MAFTEI – Innovation Policy and Performances in the European Union (Inovaţia în spaţiul Uniunii Europene. Politici şi performanţe) ALEXANDRU IOAN CUZA UNIVERSITY OF IAŞI
41 Nicoleta BUZILĂ – Purchasing and Consumption Behavior of the Consumers of Agri - Food Products in Romania (Comportamentul de cumpărare şi consum al consumatorilor de produse agroalimentare în România) TIBISCUS UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
42 Florin POPOVICI, Manuela STĂICUŢ, Ozana STRĂUŢ - Considerations Regarding the Financing of Communal Administrational-Territorial Units (Consideraţii privind finanţarea unităţilor administrativ-teritoriale comunale) TIBISCUS UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
43 Ramona FRUNZĂ – Institutions and Economic Performance. How Can Romania Resist at the Challenges of European Institutional Competition? (Instituţii şi performanţă economică. Cum poate rezista România provocărilor competiţiei instituţionale europene?) ALEXANDRU IOAN CUZA UNIVERSITY, IAŞI
44 Ramona VASILESCU, Jelina GENG – Marketing Systems for the Internet (Sisteme de marketing pentru Internet) TIBISCUS UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
MÜNCHEN UNIVERSITY, GERMANY
45 Liana PATER, OLIVIA Anne-Marie SAIERLI - Mathematical Models in Agri-Food Product Marketing (Modele matematice in marketingul produselor agroalimentare) TIBISCUS UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
46 Răzvan MIHĂILESCU – The Economic Efficiency of Cultivating Natural Lawns (Eficienţa economică a cultivării pajiştilor naturale) USAMVB TIMIŞOARA
47 Anca ROMANEK – Sustainable Rural Development – A Nowaday Concept (Dezvoltarea rurală durabilă – un concept de actualitate) TIBISCUS UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
48 Leon BARBU, Iolanda VIAN – Comparative Analysis between Loan and Financing Products Offered by Two Banks with Major Local Impact – Banca Transilvania and City National Bank of California (Studiu comparativ între variante de creditare oferite în două bănci cu impact local – Banca Transilvania (BT) şi City National Bank (CNB) California) TIMIŞ GENERAL DIRECTION OF PUBLIC FINANCE
CITY NATIONAL BANK, CALIFORNIA, USA
49 Corina BOICEANU, Oana LOBONŢ – The Framework of Economic and Social Reforms in Slovenia (Cadrul de reformă economică şi socială în Slovenia) TIBISCUS UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
WEST UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
50 Nicoleta BUZILĂ – Comparison between Purchasing and Consumption Behavior of the Consumers of Agri - food Products in Romania and European Countries (Compararea comportamentului de consum şi de cumpărare al consumatorilor de produse agroalimentare din România cu ţările europene) TIBISCUS UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
51 Sorin CHIRU – National and International Prevention, Combating and Enforcement of Money Laundering (Măsuri de combatere a spălării banilor la nivel naţional şi internaţional) ALEXANDRU IOAN CUZA UNIVERSITY OF IAŞI
52 Sabin DOBROGEANU – Optimum Currency Area Theory Analysis of European Monetary Integration (Introducere în teoria zonelor monetare optime. Analiza asupra integrării monetare europene) ACADEMY OF ECONOMIC STUDIES, BUCHAREST
53 Irina Daniela DURAN, Simona SILAGHI – Neoregionalism – A New Challenge for Globalization (Neoregionalizarea – o provocare pentru globalizare) TIBISCUS UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
UNIVERSITY OF ORADEA, FACULTY OF ECONOMICS
54 Cristina FICA – Comparative Study Concerning the Corporate Tax between the French and Romanian Companies (Studiu comparativ cu privire la impozitul pe profit datorat de societăţile româneşti şi franceze) BOURGOGNE UNIVERSITATEA OF DIJON, FRANCE
55 Laurenţiu Gabriel FRÂNCU - Bureaucracy and its Costs (Birocraţia şi costurile sale) ACADEMY OF ECONOMIC STUDIES, BUCHAREST
56 Adina HORABLAGA, Ernest PUTNOKY – Studies Regarding Noise Level During the Night in Timişoara City (Studii privind nivelul de zgomot pe timp de noapte în municipiul Timişoara) TIMIŞ AGENCY FOR ENVIRONMENT PROTECTION
57 Gabriela LEUCA – Investment Decisions in Terms of Risk and Uncertainty (Decizii investiţionale în condiţii de risc şi incertitudine) TIMIŞ GENERAL DIRECTION OF PUBLIC FINANCE
58 Viviana MAFTEI – High Tech versus Traditional Industries. The Role of Knowledge in the European Union Industry (Industriile high-tech vs. industriile tradiţionale. Rolul cunoaşterii în dezvoltarea industriilor din Uniunea Europeană) ALEXANDRU IOAN CUZA UNIVERSITY OF IAŞI
59 Marius OANCEA, Ozana STRĂUŢ – Economic Intelligence as Regarded by the European Union (Inteligenţa economică din perspectiva Uniunii Europene) TIBISCUS UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
60 Claudia PAICU – Advertising – A New Perspective (Publicitatea – o noua abordare) ACADEMY OF ECONOMIC STUDIES, BUCHAREST
61 Roxana Mihaela PIVODĂ – The Rome Treaty – 50 Years Building Europe. Short History (Tratatul de la Roma – 50 de ani de construcţie europeană. Scurt istoric) SPIRU HARET UNIVERSITY OF CONSTANŢA
62 Florin POPOVICI – Budgetary Balance of Communal Administrational-Territorial Units (Echilibrul bugetar al unităţilor administrativ-teritoriale comunale) TIBISCUS UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
63 Ramona FRUNZĂ – Private Property, Contract and Free Market in the Relation Transaction Costs - Governance Structures (Proprietate privată, contract şi piaţa liberă în relaţia costuri de tranzacţie - structuri de guvernanţă) ALEXANDRU IOAN CUZA UNIVERSITY, IAŞI
64 Olivia Anne-Marie SAIERLI, Liana PATER – Multi-criterion Optimization (Optimizare multi-criterială) TIBISCUS UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
65 Ana-Maria ZAMFIR – European Commercial Bank's Screening Policy (Politica de „Screening” a Băncilor Comerciale Europene) ACADEMY OF ECONOMIC STUDIES, BUCHAREST
66 Viorel TRIF – IAS and IFRS Impact over the Romanian Accounting System (Impactul IAS şi IFRS asupra sistemului contabil românesc) TIBISCUS UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
67 Cristina Ofelia STANCIU, Marc SPISLÄNDER - Business Intelligence within the Knowledge Era (Inteligenţa în afaceri în societatea cunoaşterii) TIBISCUS UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
ERLANGEN UNIVERSITY, NÜRNBERG, GERMANY
68 Alin MUNTEANU, Louis RODRIGUEZ – Study upon the Impact of Information and Communication Technologies upon the Development of E-Business (Studiu cu privire la impactul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţie asupra dezvoltării e-business-ului) TIBISCUS UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
AUSTIN, TEXAS, USA
69 Cristina Ofelia STANCIU, Tim YOAS - The Development of Document Management within Organizations (Dezvoltarea managementului documentelor în cadrul organizaţiilor) TIBISCUS UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, FACULTY OF ECONOMICS
AUSTIN, TEXAS, USA