Admitere

Admitere 2015/2016

METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII ÎN CADRUL FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ECONOMICE 2015/2016

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE

Art.1.
Prezenta metodologie este elaborat în conformitate cu prevederile:
* Art. 142 alin.2 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;
* Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare;
* HG nr. 707/30.07.2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea, cu modificările şi completările ulterioare;
* HG nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de master;
* Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3544/2014 privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2015-2016;
* Ordinul Ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.000/2012 privind aprobarea Metodologiei pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi particular acreditat din România, cu modificările şi completările ulterioare.
* Regulamentul privind organizarea admiterii în cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara.

Art.2.
Prezenta metodologie stabileşte modul de aplicare a Regulamentului privind organizarea admiterii la ciclurile de studii universitare de licenţă şi de masterat pentru anul universitar 2015-2016.

Art.3.
(1) Admiterea la Facultatea de Ştiinţe Economice (denumită în continuare prin abrevierea FSE) se organizează separat pentru studii universitare de licenţă şi pentru studii universitare de masterat şi se susţine în două sesiuni, perioadele fiind:

* 1 - 28 iulie;
* 1 - 25 septembrie.

(2) Pentru anul universitar 2015/2016 concursul de admitere se va desfăşura după următorul calendar:

Sesiunea I:
Perioada de înscriere: 1-28 iulie 2015;
Proba de departajare: 29 iulie 2015 (Proba de departajare se aplică, candidaţilor înscrişi la concursul de admitere, pentru ultimul loc, în cazul în care există medii generale egale la examenul de bacalaureat/licenţă, conform prezentei metodologii.)
Afişarea rezultatelor: 29 iulie 2015.

Sesiunea II: (pentru locurile rămase vacante)
Perioada de înscriere: 1-25 septembrie 2015;
Proba de departajare: 28 septembrie 2015 (Proba de departajare se aplică, candidaţilor înscrişi la concursul de admitere, pentru ultimul loc, în cazul în care există medii generale egale la examenul de bacalaureat/licenţă, conform prezentei metodologii.)
Afişarea rezultatelor: 28 septembrie 2015.

Art.4.
Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, la FSE, admiterea se organizează pe domeniul de licenţă Contabilitate la specializările/programele de studii acreditate:
Contabilitate şi Informatică de Gestiune
în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art.5.
Pentru ciclul de studii universitare de master, la FSE, admiterea se realizează în domeniul Contabilitate la specializările acreditate:
Auditul şi Evaluarea Întreprinderii
Contabilitatea, Fiscalitatea și Gestiunea Patrimoniului Unităților Administrativ-Teritoriale
în cadrul Facultății de Științe Economice, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art.6.
Înscrierile se fac la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Economice în perioadele prevăzute în prezenta metodologie, fără să se depăşească termenele prevăzute pentru cele două sesiuni de admitere.

Art.7.
Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere sunt de competenţa Comisiei de admitere a Facultății de Ştiinţe Economice, numite prin hotărârea Consiliului Facultăţii, care răspunde pentru aplicarea prezentei metodologii.

CAPITOLUL II - ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

Art.8.
La Facultatea de Ştiinţe Economice organizarea şi desfăşurarea admiterii se desfășoară conform cu prevederile prezentei Metodologii, aprobate în Senatului Universităţii „Tibiscus” din Timişoara şi adusă la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la avizier şi postare pe site-ul facultăţii.

Art.9.
La nivelul Facultăţii de Ştiinţe Economice, este constituită Comisia de admitere. Comisia de admitere pe facultate este condusă de către Decan sau de un înlocuitor numit de acesta. Comisia de admitere răspunde efectiv de buna organizare şi desfăşurare a activităţilor specifice, începând cu înscrierea candidaţilor şi terminând cu afişarea rezultatelor finale.

Art.10.
Admiterea în ciclurile de studii universitare de licenţă şi de masterat se face prin concurs, conform procedurii de admitere.

Art.11.
Concursul pentru admiterea la toate formele de învăţământ ale studiilor universitare, menţionate mai sus, se organizează în două sesiuni, înainte de începerea anului universitar.

Art.12.
Perioadele sesiunilor de admitere se vor face publice conform prevederilor legale în vigoare, prin afişare la avizierul facultăţi şi prin publicare pe pagina web a facultăţii.

Art.13.
Condiţiile de admitere, inclusiv cifrele de şcolarizare (Anexa 1) vor fi făcute publice în fiecare an, cu cel puţin 3 luni înainte de susţinerea concursului de admitere.

CAPITOLUL III - ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE

Art.14.
(1) La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot candida absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, precum şi studenţi sau absolvenţi ai diverselor instituţii de învăţământ superior, cetăţeni ai României.
(2) La admiterea în ciclul de studii universitare de masterat pot candida absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă organizate conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform legii, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale ca fiind cel puţin studii universitare de licenţă.

Art.15.
(1) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare pot candida şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, precum şi cetăţeni străini ai altor state sau cetăţeni ai Republicii Moldova, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români.
(2) Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaştere a studiilor.
(3) La admiterea în ambele cicluri de studii universitare din cadrul FSE, cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţii abilitate de Ministerul Educaţiei Naționale. De asemenea, aceeaşi condiţie se impune şi în cazul transferurilor studenţilor de la instituţiile de învăţământ superior acreditate care, potrivit legii, au dreptul să şcolarizeze cetăţenii străini şi sunt recunoscute de către statul român, la FSE.

Art.16.
Criteriile de selecţie a candidaţilor pe motive de vârstă, naţionalitate, de origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială, nu sunt admise.

Art.17.
Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii de licență sau masterat, candidaţii vor completa o Fişă de înscriere tip (Anexa 2), în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Art.18.
La Fişa de înscriere pentru studii universitare de licenţă, se anexează documente prevăzute în Anexa 3.

Art.19.
Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie – iulie sau în sesiunea august – septembrie a anului în care are loc admiterea, pot prezenta la înscriere în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa de absolvire a liceului, în care se menţionează în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.

Art.20.
Nedepunerea diplomei de bacalaureat/licenţă, în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termen de 12 luni de la data emiterii adeverinţei de către instituţia de învăţământ absolvită atrage exmatricularea studentului.

Art.21.
La Fişa de înscriere pentru studii universitare de masterat se anexează documente prevăzute în Anexa 3.

Art.22.
Secretariatele facultăţilor primesc dosarele personale întocmite de candidaţi şi efectuează înscrierea, numai în termenul prestabilit, dacă, după verificarea fiecărui dosar, se constată că:
(1) fişa de înscriere este completată corect;
(2) candidatul a precizat facultatea şi domeniul pe care doreşte să îl urmeze în cadrul facultăţii;
(3) candidatul a semnat fişa de înscriere, contractul de şcolarizare şi contractul de studii pentru anul universitar respectiv;
(4) dosarul cuprinde toate actele prevăzute pentru domeniul respectiv.

Art.23.
Înscrierea la admitere se poate face numai în perioada stabilită, conform calendarului (Anexa 4) şi în condiţiile prezentei metodologii.

CAPITOLUL IV - DESFĂŞURAREA PROCEDURII DE ADMITERE

Art.24.
Procedura de admitere se va desfășura în intervalul de timp și conform programului prezentat în Anexa 4.

Art. 25.
(1) La Facultatea de Științe Economice, admiterea la studii universitare de licenţă se face prin concurs, admiterea făcându-se în limita numărului de locuri stabilit prin cifra de şcolarizare a fiecărei specializări/program de studiu, în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute de candidaţi la examenului de bacalaureat (Anexa 1).
(2) Admiterea la studii universitare de masterat se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute de candidaţi la examenului de licenţă, în limita numărului de locuri stabilit prin cifra de şcolarizare a fiecărui program de studiu (Anexa 1).

Art.26.
Comisia de admitere va analiza fiecare dosar al candidaţilor înscrişi şi eligibili şi va elabora lista candidaţilor admişi.

Art.27.
Departajarea candidaţilor, pentru ultimul loc, în cazul în care există medii generale egale la examenul de bacalaureat/licenţă, se va face în baza unui interviu.

Art.28.
Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt consideraţi eliminaţi din concurs.

CAPITOLUL V - STABILIREA ŞI COMUNICAREA REZULTATELOR CONCURSULUI DE ADMITERE

Art.29.
Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoştinţă publică, prin afişare imediată, la sediul facultăţii, la loc vizibil şi pe pagina web a facultăţii.

Art.30.
Pe listele afişate se vor indica, în dreptul fiecărui candidat, media şi specializarea şi după caz, forma de învățământ la care a fost admis.

Art.31.
Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la înscrierea la studii se restituie, la cerere, necondiţionat şi gratuit, în termen de 30 de zile de la afişarea rezultatelor, pe baza actelor de identitate; după acest termen aceştia vor achita o taxă de retragere a dosarului, stabilită prin regulamentul de taxe al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara.

CAPITULUL VI - ÎNMATRICULAREA STUDENŢILOR

Art.32.
(1) Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea I vor fi înmatriculaţi în urma achitării taxei de înmatriculare în perioada 01 - 12.09.2015, ceea ce reprezintă şi confirmarea ocupării locului.
(2) Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea II vor fi înmatriculaţi în urma achitării taxei de înmatriculare în perioada 29.09 - 03.10.2015, ceea ce reprezintă şi confirmarea ocupării locului.
(3) Neachitarea taxei de înmatriculare în termenul stabilit poate duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

Art.33.
Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă.

Art.34.
Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizia Rectorului Universităţii.

Art.35.
După aprobarea înmatriculării studenţii sunt înscrişi in Registrul Matricol sub un număr unic, valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/programul de studii la care au fost admişi.

CAPITOLUL VII - DISPOZIŢII FINALE

Art.36.
Informaţiile privind nivelul taxelor precum şi condiţiile de plată se afişează la secretariatele facultăţilor şi pe pagina web a FSE.

Art.37.
În vederea înmatriculării, candidaţii declaraţi admişi în anul I studii universitare de licenţă / studii universitare de master au următoarele obligaţii:
(1) să depună diploma de bacalaureat sau diploma de licenţă, în original, la secretariatul facultăţii;
(2) să completeze şi să semneze contractul de şcolarizare şi contractul de studii.

Art.38.
Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

ANEXE METODOLOGIE

Anexa 1: Cifre de școlarizare pentru anul universitar 2015-2016
Anexa 2: Fișa de înscriere
Anexa 3: Documente necesare pentru înscrierea la concursul de admitere licență și disertație
Anexa 4. Calendarul admiterii la studiile universitare de licenţă şi de masterat pentru anul universitar 2015-2016.

Decan,
prof. univ. dr. Popovici Dumitru

 

ANEXA 1 - CIFRELE DE ŞCOLARIZARE

Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă Acreditare (A) Autorizare (AP) Forma de învăţământ Nr de credite Nr max de studenţi care pot fi şcolarizaţi
Ştiinţe Economice Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune A IF 180 50
Contabilitate şi informatică de gestiune A IFR 180 100

 

Facultatea Domeniul de masterat Specializarea/Programul de studii universitare de masterat Acreditare (A) Autorizare (AP) Forma de învăţământ Nr de credite Nr max de studenţi care pot fi şcolarizaţi
Ştiinţe Economice Contabilitate Auditul şi evaluarea întreprinderii A IF 180 25
Contabilitatea, Fiscalitatea și Gestiunea Patrimoniului Unităților Administrativ-Teritoriale A IF 180 25

ANEXA 2 - FIŞA DE ÎNSCRIERE

ANEXA 3 - DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE LICENŢĂ ŞI DISERTAŢIE

Documente pentru înscrierea la concursul de admitere la studii de licenţă

 1. Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original; Studenţii care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată la notariat şi o adeverinţă care să ateste calitatea de student la prima facultate;
 2. Foaia matricolă ce însoţeşte diploma de bacalaureat, în original;
 3. Certificatul de naştere, în copie legalizată la notariat;
 4. Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 5. Adeverinţă medicală;
 6. Trei fotografii tip buletin de identitate;
 7. Diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs, pentru cei care sunt deja absolvenţi de studii universitare;
 8. Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 9. Certificatul de absolvire – în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs, pentru absolvenţii de colegiu;
 10. Dosar plic.

Documente pentru înscrierea la concursul de admitere la studii de masterat

 1. Diplomă de licenţă, diplomă echivalentă cu aceasta, în original;
 2. Studenţii la master care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în copie legalizată la notariat şi o adeverinţă care să ateste calitatea de masterand la prima facultate;
 3. Absolvenţii de facultate din promoţia anului în care se susţine admiterea pot prezenta adeverinţă de absolvire a facultăţii, în copie legalizată la notar.
 4. Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în original;
 5. Diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 6. Certificatul de naştere, în copie legalizată la notariat;
 7. Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 8. Trei fotografii tip buletin de identitate;
 9. Dosar plic.

ANEXA 4 - CALENDARUL ADMITERII LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI DE MASTERAT PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2015-2016

Înscrierea la admiterea pentru studii de licenţă 1-28 iulie 2015
Proba de departajare* 29 iulie 2015
Afișarea rezultatelor 29 iulie 2015

Înscrierea la admiterea pentru studii de masterat 1-25 septembrie 2015
Proba de departajare* 28 septembrie 2015
Afişarea rezultatelor 28 septembrie 2015

* Proba de departajare se aplică, candidaţilor înscrişi la concursul de admitere, pentru ultimul loc, în cazul în care există medii generale egale la examenul de bacalaureat/licenţă, conform prezentei metodologii.

Contact

Str. Lascăr Catargiu, nr. 6, 300559 Timişoara
 • Tel: 0256.294.001

Abonează-te

Nu pierdeți ce se intampla interesant prin aderarea la programul nostru de noutăți și evenimente.

Conectaţi-vă cu noi

Sunteți aici: Acasă | Info Studenți & Masteranzi | Info Studenți | Admitere