Concurs conferențiar post 4, an universitar 2016-2017

Structura concursului pentru postul vacant nr. 4 de conferenţiar din Statul de funcţiuni şi de personal didactic al Facultăţii de Ştiinţe Economice:

UNIVERSITATEA UNIVERSITATEA „TIBISCUS” DIN TIMIŞOARA
FACULTATEA Facultatea  de  Ştiinţe Economice
Departamentul Departamentul Științe Economice
Poziția în statul de funcții 4
Funcție Conferențiar universitar
Discipline din planul de învățământ Contabilitatea societăților de asigurări, Bazele contabilităţii, Contabilitate aplicată
Domeniu științific Contabilitate
Descriere post

Conferențiar, 4, Departamentul Științe Economice.

Candidaţii la ocuparea acestui post didactic trebuie să aibă specializarea (atestată prin acte de studii) şi palmaresul ştiinţific în strânsă concordanţă cu disciplinele din postul de concurs pentru care candidează. Deţinerea diplomei de doctor în contabilitate este obligatorie, conform legii. Candidaţii trebuie să îndeplinească standardele minime minimale stabilite de CNATDCU, precum şi standardele Universităţii „Tibiscus” din Timişoara.

Postul cuprinde activități didactice de conducere a unor discipline de specialitate pentru programul de studii aflat în domeniul ştiințific Contabilitate, gestionate de Departamentul de Științe Economice, programul de studii universitare de licență  Contabilitate şi informatică de gestiune.

Postul cuprinde atât ore de curs cât şi ore de seminar.

Postul cuprinde ore de curs pentru disciplinele:

  1. Contabilitatea societăților de asigurări(ciclul licență, an III, specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune).  (2 ore convenționale=2 ore curs).
  2. Bazele contabilităţii(ciclul licență, an I, specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune).  (2 ore convenționale=2 ore curs).
  3. Contabilitate aplicată  (ciclul licență, an II, specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune).  (2 ore convenționale=2 ore curs).

Postul cuprinde ore de seminar pentru disciplina: 

  1. Contabilitatea societăților de asigurări(ciclul licență, an III, specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune).  (4 ore convenționale=2 ore) .

Postul cuprinde, de asemenea, activități specifice învățământului superior: evaluare, îndrumare studenți, participări la activități în sprijinul învățământului superior. 

Postul mai cuprinde activități de cercetare ştiințifică în domeniul Contabilitate, în cadrul Planului de Cercetare al Departamentului de Științe Economice, prin:

  1. participarea la conferinţe, simpozioane, congrese organizate în domeniul de activitate principal sau în domenii interdisciplinare;
  2. elaborarea de cărţi, cursuri, caiete de seminarii şi alte manuale universitare.
Atribuțiile/activitățile aferente

Postul de conferențiar are următoarele atribuții:

•  activităţi de predare a cursurilor şi seminariilor la disciplinele cuprinse în norma din statul de funcţii;

•  coordonarea lucrărilor de licenţă şi disertaţie; 

•  evaluare în cadrul activităților didactice directe;

•  evaluare şi activități complementare în cadrul comisiilor de finalizare a studiilor universitare şi postuniversitare; 

•  consultații săptămânale pentru toate formele de învățământ conexe cursurilor;

•  îndrumarea studenților pentru alegerea rutei profesionale în calitate de îndrumător de an;

•  participare la comisii şi consilii în interesul învățământului, 

•  elaborare tratate/monografii/cărţi de specialitate;

•  activități de cercetare ştiințifică şi de pregătire individuală specifică;

•  alte activități conforme cu fișa postului.

Salariul minim de încadrare 1.800 lei
Calendarul concursului
Data publicării anunțului în Monitorul Oficial Monitorul Oficial, Partea a III-a nr. 1628 din 28.11.2016
Perioadă înscriere 28.11.2016 - 09.01.2017
Data susținerii prelegerii 28.01.2017
Ora susținerii prelegerii ora 1200
Locul susținerii prelegerii UNIVERSITATEA „TIBISCUS” DIN TIMIŞOARA, Facultatea  de  Ştiinţe Economice, str. Lascăr Catargiu, nr. 6, etaj 4, sala 404
Perioadă susținere a examenelor 28.01.2017 – 01.02.2017
Perioadă comunicare a rezultatelor
Perioadă de contestații
Tematica probelor de concurs Prelegere publică (minim 45 minute) în care candidatul prezintă cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare datei concursului şi planul de dezvoltare a carierei universitare; această probă conţine obligatoriu şi o sesiune de întrebări din partea comisiei de concurs şi a publicului.
Descrierea procedurii de concurs

Probele de concurs privind evaluarea candidaţilor înscrişi la concurs vor avea loc după următorul program:

a) Evaluarea dosarelor candidaţilor înscrişi la concurs;

b) Susţinerea unei prelegeri publice de minim 45 de minute, de către candidaţii înscrişi la concurs;

c) Evaluarea finală a candidaţilor înscrişi de către comisia de concurs.

Deciziile comisiei de concurs sunt luate prin votul secret al membrilor. O decizie este validă dacă a întrunit cel puţin votul a trei membri ai comisiei.

Lista documente

a) cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declarație pe propria răspundere privind veridicitatea informalilor prezentate în dosar;

b) o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât și din punctul de vedere al activităților de cercetare științifică propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini și este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaților.

c) curriculum vitae al candidatului în format tipărit și în format electronic;

d) lista de lucrări ale candidatului în format tipărit și în format electronic;

e) fișa de verificare a îndeplinirii standardelor universității de prezentare la concurs, al cărei format standard este stabilit de consiliul facultății care organizează concursul. Fișa de verificare este completată  și semnată de către candidat;

f) documente referitoare la deținerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor și, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaștere sau echivalare a acesteia;

g) rezumatul, în limba româna și într-o limbă de circulație internațională, a tezei de doctorat pe maximum o pagină pentru fiecare limbă;

h) declarație pe propria răspundere a candidatului în care indică situațiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câștigării concursului sau lipsa acestor situații de incompatibilitate;

k) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului;

l) copia cărții de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a pașaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărții de identitate ori pașaportului;

m) în cazul în care candidatul și-a schimbat numele, copii de pe documente care: atestă schimbarea numelui - certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;

n) maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt introduse în dosar și în format electronic și care se pot regăsi și în alte categorii de lucrări prevăzute în prezentul articol.

(2) În cazul lucrărilor candidatului care nu sunt disponibile în format electronic, se va se va indica link-ul publicației  în care poate fi accesat articolul și, la solicitarea comisiei de vor prezenta volumele în care sunt publicate lucrările.

Adresa unde se trimite dosarul de concurs Universitatea „ Tibiscus” din Timişoara, Str. Bucegi nr. 7, cod 300566, Serviciul de resurse umane, luni-vineri între orele 1000 – 1500


Consiliul Facultăţii de Științe Economice, întrunit în şedinţă extraordinară, la data de 14.12.2016, a aprobat organizarea concursului pentru postul 4, conferențiar, din Statul de Funcțiuni după următorul calendar:

  • 23.01.2017-25.01.2017 - trimiterea dosarelor de concurs către membrii comisiilor
  • 28.01.2017 - susținerea probelor de concurs.

În aceeași ședință, Consiliul Facultăţii de Științe Economice a aprobat constituirea următoarei comisii:

1. Prof. univ. dr. Rachieru Adrian - președintele comisiei;

2. Prof. univ. dr. Bostan Ionel – Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava – membru;

3. Prof. univ. dr. Cernușca Lucian –Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad – membru;

4. Prof. univ. dr. Mateș Dorel – Universitatea de Vest din Timișoara – membru;

5. Conf. univ. dr. Pereș Cristian - Universitatea de Vest din Timișoara – membru;

6. Conf. univ. dr. Domil Aura Emanuela – Universitatea de Vest din Timișoara - membru supleant.


 21.01.2017 Se anunță următoarele pentru concursul pe postul 4, conferențiar, din Statul de funcțiuni și de personal didactic al facultății de Științe Economice:

În data de 28.01.2017, ora 12, are loc susținerea prelegerii privind dezvoltarea carierei universitare.

 

 

Contact

Str. Lascăr Catargiu, nr. 6, 300559 Timişoara
  • Tel: 0256.294.001

Abonează-te

Nu pierdeți ce se intampla interesant prin aderarea la programul nostru de noutăți și evenimente.

Conectaţi-vă cu noi

Sunteți aici: Acasă | Admitere | ECONOMIE | Concurs conferențiar post 4, an universitar 2016-2017