Info Studenți

Info StudențiInfo Studenți

Informaţii pentru studenţii de la învăţamântul de zi...

Citeşte mai mult

Info Masteranzi

info masteranziInfo Masteranzi

Informaţii pentru masteranzi: disertaţie, examene...

Citeşte mai mult

Cadre Didactice

cadre didacticeCadre Didactice

Alcătuirea corpului profesoral, cadre didactice...

Citeşte mai mult

Teme de licență propuse de cadrele didactice coordonatoare

Titlurile propuse sunt orientative. Pot fi aprobate și alte titluri cu avizul coordonatorului.

Termenul de alegere a coordonatorului și a temei este 27.10.2017

 

Nr. crt

Tema lucrării de licenţă

Cadru didactic coordonator/adresa e-mail de contact

 

1.      

Elaborarea și întocmirea bugetului local la o instituție publica

Conf. univ. dr. Mladin Franca

 

          

2.      

Contabilitatea cheltuielilor unei instituții publice

3.      

Contabilitatea veniturilor unei instituții publice

4.      

Reflectarea în contabilitate a exportului de mărfuri la …..

5.      

Reflectarea în contabilitate a importului de mărfuri la …..

6.      

Contractarea în tranzacţiile de comerţ exterior

7.      

Audit financiar privind contul de executie la….

8.      

Audit financiar privind cheltuielile la o instituție publică

9.      

Temă la alegere

10.  

Temă la alegere

11.  

Contabilitatea capitalului propriu şi perfecţionarea acesteia

Conf. univ. dr. Nagy Cristina Mihaela

          

12.  

Studiu privind contabilitatea şi analiza imobilizărilor la societatea ……../

 Contabilitatea leasingului conform standardelor naţionale

13.  

Stocurile (mărfuri/ produse finite/ ambalaje) unei entități: recunoaştere, evaluare, contabilizare şi gestionare eficientă

14.  

Contabilitatea decontărilor cu personalul/ datoriile/creanțele la societatea ……..

15.  

Contabilitatea rezultatelor financiare / Studiu privind particularităţile contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor în ……

16.  

Studiu privind analiza situaţiilor financiare şi utilizarea informaţiilor bilanţiere în reflectarea situaţiei economico-financiare a patrimoniului unei societăţi/ Analiza stării de echilibru financiar pe baza informaţiilor din situaţiile financiare la Societatea ……../ Raportarea financiară în companiile de asigurări

17.  

Contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor/serviciilor

18.  

Metode evoluate de calculaţie a costului

19.  

Temă la alegere

20.  

Temă la alegere

21.  

Piaţa muncii şi problemele migraţiei europene

Conf. univ. dr. Sârbovan Marina Luminița

 

          

22.  

Dezvoltarea economică durabilă - trasatura a economiei moderne

23.  

Protecţia socială – in economia post-industriala

24.  

Distorsiuni macroeconomice globale reglementate

25.  

Libera circulaţie a mâinii de lucru- in conditiile integrarii europene

26.  

Rolul statului în economia de piaţă Europeana

27.  

Raportul cerere – oferta pe piata muncii

28.  

Mecanisme ale macroeconomiei europene

29.  

Zona Euro in procesul extinderii europene

30.  

Convergenta reala si nominala –cazul Romaniei

31.  

Impozitul pe profit. Studiu de caz la SC

Lect. univ. dr. Costescu Irina Daniela

32.  

Impozitul pe venit. Studiu de caz la SC

33.  

Taxa pe valoarea adăugată. Studiu de caz la SC

34.  

Studiu privind optmizarea fiscală la o societate comercială nouă

35.  

Impozite şi taxe locale. Studiu de caz la SC

36.  

Studiu privind controlul intern prin inventariere

37.  

Elemente definitorii ale auditului intern şi controlului intern

38.  

Presiunea fiscală – definită prin vectorul fiscal

39.  

Efectele modificării Codului muncii privind productivitatea acesteia

40.  

Determinarea presiunii fiscale în urma modificărilor legislative privind impozitele şi contribuţiile salariale

41.  

Evoluţia şi caracteristicile pieţei asigurărilor din România

Lect. univ. dr.

Dragotă Violeta

Gianina

 

42.  

Studiu comparativ privind asigurarea CASCO, RCA,….. la doua societari de asigurare

43.  

Asigurări de bunuri ale persoanelor juridice – caracteristici şi posibilităţi de diversificare

44.  

Asigurări ale clădirilor şi conţinutului acestora şi posibilităţi de perfecţionare

45.  

Asigurarea bunurilor pe timpul transportului terestru pe teritoriul României şi posibilităţi de perfecţionare

46.  

Studiu privind drepturile organelor de control fiscal şi ale contribuabililor în legătură cu controlul fiscal.

47.  

Instituţii cu atribuţii de control financiar din România. Atributii, mod de exercitare a controlului.

48.  

Controlul fiscal și evaziunea fiscala.

49.  

Temă la alegere

50.  

Temă la alegere

51.  

Contabilitatea online in Romania

Lect. univ. dr. Vasilescu Ramona Violeta

ramonavasilescu@yahoo.com

52.  

Prelucrarea automata a documentelor contabile utilizând coduri de bare

53.  

Gestiunea documentelor electronice

54.  

Sistemul informatic de contabilitate integrat. Studiu de caz la societatea …..

55.  

Contabilitatea on-line

56.  

Aplicații informatice pentru gestiunea clienților

57.  

Aplicații software pentru munca de birou

58.  

Temă la alegere

59.  

Temă la alegere

60.  

Temă la alegere

 

UNIVERSITATEA „TIBISCUS” DIN TIMIŞOARA

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

  

M E T O D O L O G IA

privind organizarea admiterii la Facultatea de Științe Economice

în anul universitar 2017-2018

  

CAP. I

Dispoziţii generale

Art.1- Concursul de admitere în Facultatea de Științe Economice din cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara  se va desfăşura în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu Ordinul Ministerului Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice, nr. 6102/2016, pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat şi cu Regulamentul cadru şi cu Metodologia proprie.

Art.2- (1) Admiterea la Facultatea de Științe Economice din cadrul Universitatea „Tibiscus” din Timişoara se organizează separat pentru studii universitare de licenţă şi pentru studii universitare de masterat.

(2) Pentru anul universitar 2017/2018, în cadrul Facultăţii de Științe Economice, concursul de admitere se va desfăşura după următorul calendar:

- pentru programe de studii de licență

Sesiunea I:

Perioada de înscriere: 3-26 iulie 2017;

Concurs: 27 iulie 2017

Proba de departajare: 27 iulie 2017

Afişarea rezultatelor: 27 iulie 2017

Sesiunea II: (pentru locurile rămase neocupate)

Perioada de înscriere: 04-26 septembrie 2017;

Concurs: 27 septembrie 2017

Proba de departajare: 27 septembrie 2017

Afişarea rezultatelor: 27 septembrie 2017

- pentru programe de studii de masterat

Sesiunea I:

Perioada de înscriere: 3-26 iulie 2017;

Concurs: 27 iulie 2017

Proba de departajare: 27 iulie 2017

Afişarea rezultatelor: 27 iulie 2017

Sesiunea II: (pentru locurile rămase neocupate)

Perioada de înscriere: 04-26 septembrie 2017;

Concurs: 27 septembrie 2017

Proba de departajare: 27 septembrie 2017

Afişarea rezultatelor: 27 septembrie 2017

Pentru admiterea din anul 2017 sunt disponibile:

- 50 locuri pentru specializarea de studii universitare de licenţă „Contabilitate și Informatică și gestiune”, forma de învățământ cu frecvență;

- 50 locuri pentru domeniul de masterat, care cuprinde programele de studii universitare de master: „Auditul și evaluarea întreprinderii” și „ Contabilitatea, fiscalitatea şi gestiunea patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale”, forma de învățământ cu frecvență.

(3) În perioada 27 - 31 iulie 2017, candidaţii declaraţi admişi în sesiunea I vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare prevăzute de Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2017/2018.

(4) În perioada 27 – 29 septembrie 2017, candidaţii declaraţi admişi în sesiunea II vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare prevăzute de Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2017/2018.

(5) Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, poate duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

Art.3 – (1)  La Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității „Tibiscus” din Timişoara admiterea  la studii universitare de licenţă se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere, în limita numărului de locuri stabilit prin capacitatea de şcolarizare a programului de studiu. Media de admitere este reprezentată de media obţinută de candidaţi la examenul de bacalaureat. Media generală minimă de admitere la studiile universitare de licență nu poate fi mai mică de 5,00 (cinci).

(2) La Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității „Tibiscus” din Timişoara admiterea la studii universitare de masterat se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere, în limita numărului de locuri stabilit prin capacitatea de şcolarizare a fiecărui program de studiu. Media de admitere este reprezentată de media aritmetică a notelor obținute de candidaţi la probele concursului de admitere. Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de master nu poate fi mai mică de 6,00 (şase). Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.

(3) Probele de concurs la admiterea la studii universitare de masterat constau din:

 • Proba 1, de verificare a cunoștințelor teoretice.
 • Proba 2, media obţinută la examenul de licenţă.

  

Art.4 – Facultatea de Științe Economice, cu cel puţin 6 luni înainte de susţinerea concursului de admitere, va afișa la PANOUL ADMITERII şi pe pagina web proprie, informaţii privind:

 1. metodologia proprie de admitere;
 2. oferta anuală de şcolarizare;
 3. condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere;
 4. perioadele sesiunilor de admitere;
 5. modalitatea de desfăşurare a concursului şi probele de concurs;
 6. facilităţile sau condiţiile speciale;
 7. taxele de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii;
 8. alte informaţii utile candidaţilor.

 

CAP. II

Organizarea concursului de admitere

 

Art.5 Pentru ciclurile de studii universitare de licenţă şi de master, admiterea se organizează pe domenii, la specializările/programele de studii acreditate ale Facultății de Științe Economice din cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.6 –  (1) La nivelul Facultăţii de Științe Economice se va constitui o Comisie de admitere, condusă de către decan. Componenţa Comisiei se stabileşte de către Consiliul Facultății. Comisia răspunde efectiv de buna organizare şi desfăşurare a concursului de admitere, începând cu înscrierea candidaţilor şi terminând cu afişarea rezultatelor finale.

(2) Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere 2017 se va putea realiza şi on-line. Modalitatea de realizare a înscrierii on-line a candidaţilor va fi prezentată pe site-ul universităţii: www.tibiscus.ro

CAP. III

Candidaţii la admitere

 

Art.7 – (1) Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studiile universitare de licenţă numai absolvenţii cu diplomă de bacalaureat obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului.

(2) Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studiile universitare de master numai absolvenţii cu diplomă de licenţă obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de licenţă.

Art.8 – (1) Primirea la studii a cetăţenilor străini se realizează conform Metodologiei Universităţii “Tibiscus” din Timişoara pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini, a tinerilor de origine etnică română, a  cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, în anul universitar 2017/2018.

(2) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

(3) La admiterea la studii universitare de licență și de master, cetăţenii Uniunii Europene şi din state terţe au obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii române, conform metodologiilor de şcolarizare în România a acestora, după caz.

(4) Cetăţenii Uniunii Europene şi din state terţe, declaraţi admişi în ciclul de studii universitare de licenţă și master se pot înmatricula numai în baza diplomei de bacalaureat, de licenţă, respectiv de master, recunoscute în conformitate cu metodologiile elaborate de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale.

Art.9 – Facultatea de Științe economice se organizează astfel încât să fie asigurată egalitatea în șanse a persoanelor cu handicap privind admiterea și participarea la studii astfel:

 • Asigură participarea la activități a persoanelor cu handicap, alături de candidații respectiv studenții fără handicap,
 • Asigură sprijin logistic continuu pentru persoanele cu dizabilități, constând în material auxiliare, echipamente, curriculă adaptată, după caz,
 • Asigură sau permite prezența profesorilor de sprijin sau permite prezența însoțitorilor, la activităț, după caz

Art.10 – (1) Candidaţii care au promovat în România examenul de bacalaureat/licenţă în sesiunile corespunzătoare anului şcolar/universitar curent prezintă la înscriere diploma de bacalaureat/licenţă sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ.

(2) Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă.

CAP. IV

Desfăşurarea concursului de admitere pentru programele de studii universitare de licenţă

 

 

SECŢIUNEA 1

Înscrierea candidaţilor

 

Art.11 – La concursul de admitere la studii universitare de licenţă pot candida absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta recunoscută de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale.

Art.12 – Consilierea şi preluarea dosarelor candidaţilor care se înscriu la ADMITERE 2017 se va realiza, în spaţiul amenajat la parterul clădirii de pe str. Lascăr Catargiu nr. 6, de către personalul didactic şi studenţii Facultăţii desemnaţi să sprijine admiterea. Planificarea personalului didactic şi a studenţilor la înscriere, sesiunea iulie 2017 şi septembrie 2017, va fi realizată de către Comisia de admitere a Facultăţii.

Art.13 – Înscrierea candidaţilor la ADMITERE 2017 se va putea realiza şi on-line. Modalitatea de realizare a înscrierii on-line a candidaţilor va fi prezentată pe site-ul universităţii: www.tibiscus.ro

 

Art.14 – (1) Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute în regulament.

(2) Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană pe bază de procură.

Art.15 – Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o fişă de înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Art.16 – (1) Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate notarial ale documentelor din dosarul de înscriere la admitere.

(2) Candidații la concursul de admitere/studenții vor prezenta documentele în original și în fotocopie, urmând ca secretarul facultății sau cadrul didactic planificat la înscrierea la concursul de admitere să verifice dacă cele două documente sunt identice, să aplice ștampila cu inscripția ”conform cu originalul”, să-și scrie numele si prenumele și să semneze pentru conformitate.

(3)  În cazul în care persoana se prezintă cu copie legalizată după document, acesta va fi acceptat.

 

Art.17 – La fişa de înscriere pentru studii universitare de licenţă, se anexează următoarele acte:

 • Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original;
 • Studenţii care urmează în paralel două programe de studii vor prezenta diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în fotocopie şi original pentru certificarea conformității cu originalul, şi o adeverinţă care să ateste calitatea de student la prima facultate. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie - iulie sau în sesiunea august – septembrie a anului în care are loc admiterea pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa de absolvire a liceului în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.
 • Foaia matricolă ce însoţeşte diploma de bacalaureat, în original și în fotocopie pentru certificarea conformității;
 • Certificatul de naştere, în original și în fotocopie pentru certificarea conformității;
 • Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în original și în fotocopie pentru certificarea conformității;
 • Copie carte de identitate;
 • Adeverinţă medicală;
 • Trei fotografii tip buletin de identitate;
 • cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au finalizat un program de studii universitare de licenţă, la care se ataşează:
  • Diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original și în fotocopie pentru certificarea conformității, pentru cei care sunt deja absolvenţi de studii universitare;
  • Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în original și în fotocopie pentru certificarea conformității;
  • Certificatul de absolvire – în original și în fotocopie pentru certificarea conformității, pentru absolvenţii de colegiu;
  • Chitanţa de achitare a taxei de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2017/2018.
 • cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au parcurs parţial un program de studii universitare de licenţă, la care se ataşează:
  • Foaia matricolă parţială, în original;
  • Declaraţie pe propria răspundere că studiile efectuate anterior nu au fost întrerupte ca urmare a exmatriculării datorate încălcării prevederilor codului de etică şi deontologie al universităţii de provenienţă;    
  • Chitanţa de achitare a taxei de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2017/2018.
 • Dosar plic.

Art.18 Actele necesare înscrierii/înmatriculării studenţilor străini sunt următoarele:

 1. actele necesare înscrierii/înmatriculării candidaţilor cu cetăţenie română;
 2. acte suplimentare, conform legislaţiei în vigoare;
 3. acordul Ministerului Educaţiei Naționale privind înmatricularea studenţilor la programele de studii acreditate ale universităţii.

Art.19 – După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

 

Art.20 – (1) Informaţiile privind nivelul taxelor (de înscriere, înmatriculare, studii şi alte taxe) precum şi condiţiile de plată se afişează la secretariatele facultăţilor şi pe Internet.

(2) Potrivit legii, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior.
Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidaţi. Aprobarea scutirii se face de către conducerea Universității.

SECŢIUNEA a 2-a

Verificarea şi notarea probelor de concurs

 

Art.21 – (1) La Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității „Tibiscus” din Timişoara admiterea la studii universitare de licenţă se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere, în limita numărului de locuri stabilit prin capacitatea de şcolarizare a fiecărei specializări/program de studiu. Media de admitere este reprezentată de.

(2) Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică de 5,00 (cinci).

(3) Probele de concurs pentru admiterea la studii universitare de licență constau din:

 • Proba 1, media obţinută de candidaţi la examenul de bacalaureat.
 • Proba 2, media aritmetică a mediilor obținute de candidați în toți anii de liceu la disciplina matematică.

Art.22 – (1) Media de admitere la programele de studii de licență a candidaţilor care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele școlare naționale și internaționale, recunoscute de ministerul educației este 10 (zece). Candidații care se înscriu în această categorie vor adresa, în acest sens, o cerere scrisă în acest sens, la care vor atașa actele doveditoare ale performanțelor școlare. Rezolvarea cererii este de competența Comisiei de concurs, în ziua concursului, cu aplicarea prezentei prevederi.

(2) Candidații care au obținut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la concursuri naționale și internaționale, altele decât cele menționate la pct. 1 pot beneficia de recunoașterea cunoștințelor, abilităților, competențelor dovedite prin aceste distincții, după admiterea la studii, în cadrul evaluării cunoștințelor specifice, după caz.

Art.23 – (1) Proba de departajare se susține pentru ocuparea ultimul loc, în cazul în care există mai mulți candidați cu medii generale egale la concursul de admitere, pe acest loc, conform prezentei metodologii.

(2) Departajarea candidaților la studii de licență, pentru ultimul loc, în cazul în care există medii generale egale la examenul de bacalaureat, se va face pe baza criteriu de departajare reprezentat de nota la disciplina matematică obținută de candidați în cadrul examenului de bacalaureat.

Art. 24 – (1) Candidaţii care au parcurs perioade de studii la alte programe acreditate/autorizate, din acelaşi domeniu sau dintr-un domeniu înrudit, care au depus la dosarul de admitere o cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, însoţită de documentele indicate la art. 17, vor fi admişi într-un an superior al programului de studiu, conform procedurii de recunoaştere a creditelor, iar locul ocupat prin concursul de admitere va fi eliberat și redistribuit în ordinea descrescătoare a mediei de admitere.

(2) Taxa de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, achitată de către candidați ca urmare a cererii de recunoaștere a creditelor, nu se returnează.

SECŢIUNEA a 3-a

Rezultatele concursului

Art.25 – Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Facultăţii şi pe pagina web a facultăţii.

Art.26 – (1) Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape, generându-se cel puţin două tipuri de liste:

 1. liste provizorii - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere;
 2. liste definitive - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea contestaţiilor care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile.

(2) Listele conţin următoarele categorii de informaţii:

 1. Lista candidaţilor admişi, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;
 2. Lista candidaţilor respinşi, dacă este cazul.

Art.27 – Comisia de admitere pe facultate poartă întreaga răspundere asupra aplicării şi respectării normelor referitoare la stabilirea şi comunicarea rezultatelor.

Art.28 – (1) Eventualele contestaţii privind rezultatul se depun la secretariatul Facultăţii de Științe Economice în termen de cel mult 24 de ore de la comunicarea /afişarea rezultatelor şi se rezolvă în termen de  cel mult 48 de ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor. Contestaţiile se rezolvă, exclusiv la nivelul Facultăţii şi sunt definitive.

(2) Contestaţiile pot viza doar corectitudinea calculelor sau înregistrărilor.

(3) La probele orale nu se admit contestaţii.

(4) Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere.

(5) După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, rezultatul concursului de admitere este definitiv şi nu mai poate fi modificat.

Art.29 – Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt consideraţi eliminaţi din concurs.

Art.30 – Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere se restituie, la cerere, necondiţionat şi gratuit, pe baza actelor de identitate, în termen de 30 de zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale. După acest termen eliberarea dosarelor, la cerere, se face cu respectarea regulamentului de taxe al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara.

SECŢIUNEA a 4-a

Înmatriculare

Art.31 Candidaţii declaraţi admişi la studii au următoarele obligaţii pe care trebuie să le îndeplinească, cel târziu, până în ultima zi de plată a ratei I la taxa anuală de studii, stabilită conform Regulamentului privind taxele de studii pentru anul universitar 2017/2018:

 1. absolvenții promoției 2016/2017, înscriși la admitere pe baza adeverinţei de absolvire a liceului, să depună diploma de bacalaureat sau diploma de licenţă, în original, la secretariatul Facultăţii de Științe Economice;
 2. toți candidații declarați admiși la programele de studii ale Facultăţii de Științe Economice, să completeze şi să semneze contractul de şcolarizare şi contractul de studii.

Art.32 Neprezentarea diplomei de bacalaureat, în original, și nesemnarea contractului de şcolarizare şi a contractului de studii din vina exclusivă a candidatului declarat admis, în termenul stabilit, duce la pierderea locului ocupat.

Art.33 După înmatriculare se generează şi se afişează listele finale, cu candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi.

 

Art.34 Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului Universităţii. După aprobarea înmatricularii studenţii sunt înscrişi în Registrul matricol sub un număr unic, valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la programul/programele de studii la care au fost admişi.

CAP. V

Desfăşurarea concursului de admitere pentru programele de studii universitare de master

SECŢIUNEA 1

Înscrierea candidaţilor

Art.35 – Studiile universitare de masterat asigură aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, obţinerea de competenţe complementare în alte domenii, precum şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică.

 

Art.36 – (1) Pot candida la programe de studii universitare de master organizate la Facultatea de Științe Economice din cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă. Cunoştinţele specifice domeniului de studiu se verifică prin probă scrisă, pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate.

(2) Probele de concurs pentru admiterea la studii universitare de masterat constau din:

 • Proba 1, de verificare a cunoștințelor teoretice.
 • Proba 2, media obţinută la examenul de licenţă.

.

Art.37 – Consilierea şi preluarea dosarelor candidaţilor care se înscriu la ADMITERE 2017 se va realiza, în spaţiul amenajat la parterul clădirii de pe str. Lascăr Catargiu nr. 6, de către personalul didactic şi studenţii Facultăţii desemnaţi să sprijine admiterea. Planificarea personalului didactic şi a studenţilor la înscriere, sesiunea iulie 2017 şi septembrie 2017, va fi realizată de către Comisia de admitere a Facultăţii.

Art.38 – Înscrierea candidaţilor la ADMITERE 2017 se va putea realiza şi on-line. Modalitatea de realizare a înscrierii on-line a candidaţilor va fi prezentată pe site-ul universităţii: www.tibiscus.ro

Art.39 – (1) Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute în regulament.

(2) Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană pe bază de procură.

Art.40 – Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o fişă de înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Art.41 – (1) Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere la dosarul de înscriere a copiilor legalizate ale documentelor.

(2) Candidații la concursul de admitere/studenții vor prezenta documentele în original și în fotocopie, urmând ca secretarul facultății/cadrul didactic planificat la înscrierea la concursul de admitere să verifice dacă cele două documente sunt identice, să aplice ștampila cu inscripția ”conform cu originalul”, să-și scrie numele si prenumele și să semneze pentru conformitate.

(3) În cazul în care persoana se prezintă cu copie legalizată după document, acesta va fi acceptat.

Art.42 – La fişa de înscriere pentru studii universitare de masterat se anexează următoarele acte:

 • Diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original;

Studenţii la master care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta şi suplimentul la diplomă, în original și în fotocopie pentru certificarea conformității, şi o adeverinţă care să ateste calitatea de masterand  la prima facultate. Absolvenţii de facultate din promoţia anului în care se susţine admiterea  pot  prezenta adeverinţă de absolvire a facultăţii, în original și în fotocopie pentru certificarea conformității;

 • Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în original și în fotocopie pentru certificarea conformității;
 • Diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă, în original și în fotocopie pentru certificarea conformității;
 • Certificatul de naştere, în original și în fotocopie pentru certificarea conformității;
 • Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în original și în fotocopie pentru certificarea conformității;
 • Fotocopie carte de identitate;
 • Trei fotografii tip buletin de identitate;
 • cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au finalizat un program de studii universitare de masterat, la care se ataşează:
  • Diplomă de master sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original și în fotocopie pentru certificarea conformității;
  • Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de master, în original și în fotocopie pentru certificarea conformității;
  • Chitanţa de achitare a taxei de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2017/2018.
 • cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au parcurs parţial un program de studii universitare de masterat, la care se ataşează:
 • Foaia matricolă parţială, în original;
 • Declaraţie pe propria răspundere că studiile efectuate anterior nu au fost întrerupte ca urmare a exmatriculării datorate încălcării prevederilor codului de etică şi deontologie al universităţii de provenienţă;
 • Chitanţa de achitare a taxei de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2017/2018.
 • Dosar plic.

Art.43 Actele necesare înscrierii/înmatriculării studenţilor străini sunt următoarele:

 1. actele necesare înscrierii/înmatriculării candidaţilor cu cetăţenie română;
 2. acte suplimentare, conform legislaţiei în vigoare;
 3. acordul Ministerului Educaţiei Naționale privind înmatricularea studenţilor la programele de studii acreditate ale universităţii.

 

Art.44 – După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

 

Art.45 – (1) Informaţiile privind nivelul taxelor (de înscriere, înmatriculare, studii şi alte taxe) precum şi condiţiile de plată se afişează la secretariatul și pe site-ul web al Facultăţii.

(2) Potrivit legii, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior.
Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidaţi. Aprobarea scutirii se face de către conducerea Universității.

SECŢIUNEA a 2-a

Verificarea şi notarea probelor de concurs

Art.46 – Admiterea la programele de studii universitare de master se face prin concurs, pe baza mediilor obţinute.

Art.47 – Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de admitere şi în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii. Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de master nu poate fi mai mică de 6,00 (şase).

Art.48 – Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică a notelor obţinute la probele concursului de admitere. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.

 

Art.49 – (1) Proba de departajare se susține pentru ocuparea ultimul loc, în cazul în care există mai mulți candidați cu medii generale egale la concursul de admitere, pe acest loc, conform prezentei metodologii.

(2) Departajarea candidaților de pe ultimul cu medii egale la concursul de admitere, se va face luând drept criteriu de departajare nota obținută la proba de evaluare teoretică a cunoștințelor fundamentale și de specialitate obținută la examenul de licență sau, în absența acestei probe, media generală de absolvire a studiilor de licență.

 

Art.50 – Subiectele probelor de concurs se stabilesc pe baza tematicilor afişate la avizier şi pe pagina web a Facultățiă de Științe Economice.

 

Art.51 – Criteriile de verificare a cunoștințelor candidaților la studiile de masterat organizate de Facultatea de Științe Economice au în vedere verificarea cunoștințelor specifice programului de studii din domeniul acreditat. Notarea în cadrul probei scrise se face astfel încât nota obținută să fie cuprinsă între valorile 1 (nota minimă) și 10 (nota maximă). Baremele de notare se afişează în timpul desfăşurării concursului de admitere.

Art. 52 – (1) Candidaţii care au parcurs perioade de studii la alte programe acreditate/autorizate, din acelaşi domeniu sau dintr-un domeniu înrudit, care au depus la dosarul de admitere o cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, însoţită de documentele indicate la art. 42, vor fi admişi într-un an superior al programului de studiu, conform procedurii de recunoaştere a creditelor, iar locul ocupat prin concursul de admitere va fi eliberat și apoi redistribuit în ordinea descrescătoare a mediei de admitere.

(2) Taxa de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, achitată de către candidați ca urmare a cererii de recunoaștere a creditelor, nu se returnează.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Rezultatele concursului

Art.53 – Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoştinţă publică prin afişare la sediul facultăţii şi pe pagina web a facultăţii.

Art.54 – (1) Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape, generându-se cel puţin două tipuri de liste:

 1. liste provizorii - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere;
 2. liste definitive - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea contestaţiilor care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile.

(2) Listele conţin următoarele categorii de informaţii:

 1. a) Lista candidaţilor admişi, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;
 2. b) Lista candidaţilor respinşi, dacă este cazul.

Art.55 – Comisia de admitere pe facultate poartă întreaga răspundere asupra aplicării şi respectării normelor referitoare la stabilirea şi comunicarea rezultatelor.

Art.56 – (1) Eventualele contestaţii privind rezultatul se depun la secretariatul facultăţii în termen de cel mult 24 de ore de la comunicarea /afişarea rezultatelor şi se rezolvă în termen de  cel mult 48 de ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor. Contestaţiile se rezolvă, exclusiv la nivelul Facultăţii de Științe Economice şi sunt definitive.

(2) Contestaţiile pot viza doar corectitudinea calculelor sau înregistrărilor.

(3) La probele orale nu se admit contestaţii.

(4) Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere.

(5) După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, rezultatul concursului de admitere este definitiv şi nu mai poate fi modificat.

Art.57 – Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt consideraţi eliminaţi din concurs.

Art.58 – Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere se restituie, la cerere, necondiţionat şi gratuit, pe baza actelor de identitate, în termen de 30 de zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale. După acest termen eliberarea dosarelor, la cerere, se face cu respectarea regulamentului de taxe al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara.


SECŢIUNEA a 4-a

Înmatriculare

Art.59 Candidaţii declaraţi admişi la studii de masterat au următoarele obligaţii pe care trebuie să le îndeplinească, cel târziu, până în ultima zi de plată a ratei I la taxa anuală de studii, stabilită conform Regulamentului privind taxele de studii pentru anul universitar 2017/2018:

 1. absolvenții promoției 2016/2017, înscriși la admitere pe baza adeverinţei de absolvire a studiilor universitare de licență, să depună diploma de licenţă, în original, la secretariatul facultăţii;
 2. toți candidații declarați admiși la programele de studii organizate de Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității „Tibiscus” din Timișoara trebuie să completeze şi să semneze contractul de şcolarizare şi contractul de studii.

Art.60 Neprezentarea diplomei de licență, în original, și nesemnarea contractului de şcolarizare şi a contractului de studii din vina exclusivă a candidatului declarat admis, în termenul stabilit, duce la pierderea locului ocupat.

Art.61 După înmatriculare se generează şi se afişează listele finale, cu candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi.

 

Art.62 Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului Universităţii. Dupa aprobarea înmatricularii studenţii sunt înscrişi in Registrul matricol sub un număr unic, valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la programul/programele de studii la care au fost admişi.

 

 

PRORECTOR,

Prof. univ. dr. RACHIERU Adrian

Proba I pentru admiterea la studii de masterat se va susține în data de 27.07.2017 la orele 12/16. Pentru mai multe informații vă rugăm să luați legătura cu secretariatul facultății

 

Tematica pentru admiterea la studii de masterat

 

BIBLIOGRAFIE

 

***** Microeconomie, Macroeconomie ************************

 1. Sârbovan,  Marina, Luminiţa, (2003), ,,Economie III”, Editura ,,Orion”, Bucureşti.
 2. Sârbovan,  Marina, Luminiţa, (2004), ,,Economie IV”, Editura ,,Orion”, Bucureşti.
 3. Sârbovan,  Marina, Luminiţa, (2006), ,,Macroeconomie”, Editura ,,Augusta”, Timişoara.
 4. Sârbovan,  Marina, Luminiţa, (2008), ,,Macroeconomie”, Editura ,,Eurostampa”, Timişoara.
 5. Sârbovan,  Marina, Luminiţa, (2010), ,,Macroeconomie”, Editura ,,Solness”, Timişoara.
 6. Sârbovan,  Marina, Luminiţa, (2014), ,,Macroeconomie”, suport de curs, UTT, Timişoara.
 7. Sârbovan,  Marina, Luminiţa, (2009), ,,Noi fundamente ale dinamicii economice contemporane”, Editura ,,Eurobit”, Timişoara.
 8. xxx - European Commission, 2010, “Europe 2020: A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth” http://www.ec.europa.eu/eu2020/pdf/   
 9.  xxx - La stratégie pour la croissance et l’emploi et la réforme de la politique européenne de Cohésion. Quatrième rapport d’étape sur la cohésion SEC(2006) 726 , Bruxelles, 12 iunie 2006 COM(2006) 281
 10.  xxx - Social policy reforms for growth and cohesion: Review of recent structural reforms 2013 –
 11. xxx -  Report of the Social Protection Committee,

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7674&furtherPubs=yes, Oct. 2013.

xxx- Tratatul de stabilitate, coordonare şi guvarnanţă în Uniunea economică  şi monetară; Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union, http://www.consilium.europa.eu/en/splash/?requested=%2feuropean-council%2f European Council. 2 March 2012;  accesat pe data de 17 august 2012

 

********** Fiscalitate ***********************

 

Brezeanu, Petre. Murgea, Aurora. Nistor, Ioan. Herciu, Mihaela. (2014) Elemente de finanţe comportamentale, Ed. Tribuna Economică. Bucureşti

Cernuşca, Lucian. (2013). Impozite şi taxe. Aspecte contabile şi fiscale, Tribuna Economică

Moşneanu, Tatiana. (2011). Finanţe Publice. Note de curs şi aplicaţii pentru seminar, ed.III. Editura Universitară

 Popovici, Dumitru. (2007). Finanţe publie, Editura Eurostampa. Timişoara

Popovici, Dumitru. Şerban, Corina, (2014), Finanţe generale, Suport electronic de curs şi aplicaţii, Univ. Tibiscus Timişoara

Văcărel, I. Coordonator. (2007). Finanţe publice, ediţia a VI-a. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

 ***, Ordonanţă de urgenţă nr. 64 din 27 iunie 2007 privind datoria publică, (*actualizată*) valabilă începând cu data de 29 Decembrie 2015

***, Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice (*actualizată*) valabilă începând cu data de 19 August 2016

 ***, Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, actualizată la data de 03 Octombrie 2016

***, Legile anuale ale bugetului de stat, disponibile pe www.anaf.ro

 

******************* Contabilitate ************************

 

Greceanu-Cocoș, Virginia. (2014). Planurile de conturi. Ghid comparativ. 1 ianuarie 2014. Editura Tribuna Economică. București
Mateș, Dorel. (coordonator). (2010). Contabilitatea financiară: concepte de bază, tratamente specifice, studii de caz. Editura Mirton, Timişoara
Mateș, Dorel. Iosif, Anda. Dumitrescu, Alin. (coordonatori). (2012). Contabilitatea financiară: concepte de bază, tratamente specifice, studii de caz . Editura Mirton, Timişoara
Mateș, Dorel. Bunget, Ovidiu – coordonatori (2013). Bazele conceptuale și aplicative ale contabilității, Editura. Mirton, Timișoara
Paliu-Popa, Lucia, Ecobici, Nicolae (2010). Contabilitate financiară aplicată – ghid contabil, Editura Universitaria, Craiova
Pereș, I. - coordonator (2011).  Bazele contabilității, Editura Mirton, Timișoara
Sabău, C., Trif, V., Artene, A., Nagy, C. (2011). Bazele contabilității, Editura Eurostampa, Timișoara
***, Hotărârea de Guvern nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe 
***, Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, actualizată la data de 03 Octombrie 2016
***, Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, actualizată, valabilă începând cu data de 16 Iulie 2015
***, Legea Contabilității nr. 82/1991 modificată și republicată, forma în vigoare din 11 Decembrie 2015,
***, Ordin nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate 
***, Ordinul Ministerului Finanțelor 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, publicat în M.O. 704/2009
*** Ordin nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate 


 
 

 

UNIVERSITATEA „TIBISCUS” DIN TIMIŞOARA

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

 

M E T O D O L O G IA

privind organizarea admiterii la Facultatea de Științe Economice

în anul universitar 2017-2018

CAP. I

Dispoziţii generale

Art.1- Concursul de admitere în Facultatea de Științe Economice din cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara  se va desfăşura în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu Ordinul Ministerului Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice, nr. 6102/2016, pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat şi cu Regulamentul cadru şi cu Metodologia proprie.

Art.2- (1) Admiterea la Facultatea de Științe Economice din cadrul Universitatea „Tibiscus” din Timişoara se organizează separat pentru studii universitare de licenţă şi pentru studii universitare de masterat.

(2) Pentru anul universitar 2017/2018, în cadrul Facultăţii de Științe Economice, concursul de admitere se va desfăşura după următorul calendar:

- pentru programe de studii de licență

Sesiunea I:

Perioada de înscriere: 3-26 iulie 2017;

Concurs: 27 iulie 2017

Proba de departajare: 27 iulie 2017

Afişarea rezultatelor: 27 iulie 2017

Sesiunea II: (pentru locurile rămase neocupate)

Perioada de înscriere: 04-26 septembrie 2017;

Concurs: 27 septembrie 2017

Proba de departajare: 27 septembrie 2017

Afişarea rezultatelor: 27 septembrie 2017

- pentru programe de studii de masterat

Sesiunea I:

Perioada de înscriere: 3-26 iulie 2017;

Concurs: 27 iulie 2017

Proba de departajare: 27 iulie 2017

Afişarea rezultatelor: 27 iulie 2017

Sesiunea II: (pentru locurile rămase neocupate)

Perioada de înscriere: 04-26 septembrie 2017;

Concurs: 27 septembrie 2017

Proba de departajare: 27 septembrie 2017

Afişarea rezultatelor: 27 septembrie 2017

Pentru admiterea din anul 2017 sunt disponibile:

- 50 locuri pentru specializarea de studii universitare de licenţă „Contabilitate și Informatică și gestiune”, forma de învățământ cu frecvență;

- 50 locuri pentru domeniul de masterat, care cuprinde programele de studii universitare de master: „Auditul și evaluarea întreprinderii” și „ Contabilitatea, fiscalitatea şi gestiunea patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale”, forma de învățământ cu frecvență.

(3) În perioada 27 - 31 iulie 2017, candidaţii declaraţi admişi în sesiunea I vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare prevăzute de Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2017/2018.

(4) În perioada 27 – 29 septembrie 2017, candidaţii declaraţi admişi în sesiunea II vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare prevăzute de Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2017/2018.

(5) Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, poate duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

Art.3 – (1)  La Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității „Tibiscus” din Timişoara admiterea  la studii universitare de licenţă se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere, în limita numărului de locuri stabilit prin capacitatea de şcolarizare a programului de studiu. Media de admitere este reprezentată de media obţinută de candidaţi la examenul de bacalaureat. Media generală minimă de admitere la studiile universitare de licență nu poate fi mai mică de 5,00 (cinci).

(2) La Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității „Tibiscus” din Timişoara admiterea la studii universitare de masterat se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere, în limita numărului de locuri stabilit prin capacitatea de şcolarizare a fiecărui program de studiu. Media de admitere este reprezentată de media aritmetică a notelor obținute de candidaţi la probele concursului de admitere. Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de master nu poate fi mai mică de 6,00 (şase). Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.

(3) Probele de concurs la admiterea la studii universitare de masterat constau din:

 • Proba 1, de verificare a cunoștințelor teoretice.
 • Proba 2, media obţinută la examenul de licenţă.

  

Art.4 – Facultatea de Științe Economice, cu cel puţin 6 luni înainte de susţinerea concursului de admitere, va afișa la PANOUL ADMITERII şi pe pagina web proprie, informaţii privind:

 1. metodologia proprie de admitere;
 2.  
 3. condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere;
 4. perioadele sesiunilor de admitere;
 5. modalitatea de desfăşurare a concursului şi probele de concurs;
 6. facilităţile sau condiţiile speciale;
 7. taxele de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii;
 8. alte informaţii utile candidaţilor.

CAP. II

Organizarea concursului de admitere

Art.5 Pentru ciclurile de studii universitare de licenţă şi de master, admiterea se organizează pe domenii, la specializările/programele de studii acreditate ale Facultății de Științe Economice din cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.6 –  (1) La nivelul Facultăţii de Științe Economice se va constitui o Comisie de admitere, condusă de către decan. Componenţa Comisiei se stabileşte de către Consiliul Facultății. Comisia răspunde efectiv de buna organizare şi desfăşurare a concursului de admitere, începând cu înscrierea candidaţilor şi terminând cu afişarea rezultatelor finale.

(2) Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere 2017 se va putea realiza şi on-line. Modalitatea de realizare a înscrierii on-line a candidaţilor va fi prezentată pe site-ul universităţii: www.tibiscus.ro

CAP. III

Candidaţii la admitere

Art.7 – (1) Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studiile universitare de licenţă numai absolvenţii cu diplomă de bacalaureat obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului.

(2) Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studiile universitare de master numai absolvenţii cu diplomă de licenţă obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de licenţă.

Art.8 – (1) Primirea la studii a cetăţenilor străini se realizează conform Metodologiei Universităţii “Tibiscus” din Timişoara pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini, a tinerilor de origine etnică română, a  cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, în anul universitar 2017/2018.

(2) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

(3) La admiterea la studii universitare de licență și de master, cetăţenii Uniunii Europene şi din state terţe au obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii române, conform metodologiilor de şcolarizare în România a acestora, după caz.

(4) Cetăţenii Uniunii Europene şi din state terţe, declaraţi admişi în ciclul de studii universitare de licenţă și master se pot înmatricula numai în baza diplomei de bacalaureat, de licenţă, respectiv de master, recunoscute în conformitate cu metodologiile elaborate de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale.

Art.9 – Facultatea de Științe economice se organizează astfel încât să fie asigurată egalitatea în șanse a persoanelor cu handicap privind admiterea și participarea la studii astfel:

-          Asigură participarea la activități a persoanelor cu handicap, alături de candidații respectiv studenții fără handicap,

-          Asigură sprijin logistic continuu pentru  persoanele cu dizabilități, constând în material auxiliare, echipamente, curriculă adaptată, după caz,

-          Asigură sau permite prezența profesorilor de sprijin sau permite prezența însoțitorilo, la activităț, după caz

Art.10 – (1) Candidaţii care au promovat în România examenul de bacalaureat/licenţă în sesiunile corespunzătoare anului şcolar/universitar curent prezintă la înscriere diploma de bacalaureat/licenţă sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ.

(2) Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă.

CAP. IV

Desfăşurarea concursului de admitere pentru programele de studii universitare de licenţă

SECŢIUNEA 1

Înscrierea candidaţilor

Art.11 – La concursul de admitere la studii universitare de licenţă pot candida absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta recunoscută de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale.

Art.12 – Consilierea şi preluarea dosarelor candidaţilor care se înscriu la ADMITERE 2017 se va realiza, în spaţiul amenajat la parterul clădirii de pe str. Lascăr Catargiu nr. 6, de către personalul didactic şi studenţii Facultăţii desemnaţi să sprijine admiterea. Planificarea personalului didactic şi a studenţilor la înscriere, sesiunea iulie 2017 şi septembrie 2017, va fi realizată de către Comisia de admitere a Facultăţii.

Art.13 – Înscrierea candidaţilor la ADMITERE 2017 se va putea realiza şi on-line. Modalitatea de realizare a înscrierii on-line a candidaţilor va fi prezentată pe site-ul universităţii: www.tibiscus.ro

Art.14 – (1) Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute în regulament.

(2) Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană pe bază de procură.

Art.15 – Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o fişă de înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Art.16 – (1) Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate notarial ale documentelor din dosarul de înscriere la admitere.

(2) Candidații la concursul de admitere/studenții vor prezenta documentele în original și în fotocopie, urmând ca secretarul facultății sau cadrul didactic planificat la înscrierea la concursul de admitere să verifice dacă cele două documente sunt identice, să aplice ștampila cu inscripția ”conform cu originalul”, să-și scrie numele si prenumele și să semneze pentru conformitate.

(3)  În cazul în care persoana se prezintă cu copie legalizată după document, acesta va fi acceptat.

Art.17 – La fişa de înscriere pentru studii universitare de licenţă, se anexează următoarele acte:

 • Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original;
  • Studenţii care urmează în paralel două programe de studii vor prezenta diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în fotocopie şi original pentru certificarea conformității cu originalul, şi o adeverinţă care să ateste calitatea de student la prima facultate. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie - iulie sau în sesiunea august – septembrie a anului în care are loc admiterea pot  prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa de absolvire a liceului în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.
 • Foaia matricolă ce însoţeşte diploma de bacalaureat, în original și în fotocopie pentru certificarea conformității;
 • Certificatul de naştere, în original și în fotocopie pentru certificarea conformității;
 • Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în original și în fotocopie pentru certificarea conformității;
 • Copie carte de identitate;
 • Adeverinţă medicală;
 • Trei fotografii tip buletin de identitate;
 • cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au finalizat un program de studii universitare de licenţă, la care se ataşează:

-       Diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original și în fotocopie pentru certificarea conformității, pentru cei care sunt deja absolvenţi de studii universitare;

-       Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în original și în fotocopie pentru certificarea conformității;

-       Certificatul de absolvire – în original și în fotocopie pentru certificarea conformității, pentru absolvenţii de colegiu;

-       Chitanţa de achitare a taxei de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2017/2018.

 • cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au parcurs parţial un program de studii universitare de licenţă, la care se ataşează:

-       Foaia matricolă parţială, în original;  

-       Declaraţie pe propria răspundere că studiile efectuate anterior nu au fost întrerupte ca urmare a exmatriculării datorate încălcării prevederilor codului de etică şi deontologie al universităţii de provenienţă;     

-       Chitanţa de achitare a taxei de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2017/2018.

 • Dosar plic.

Art.18 Actele necesare înscrierii/înmatriculării studenţilor străini sunt următoarele:

 1. actele necesare înscrierii/înmatriculării candidaţilor cu cetăţenie română;
 2. acte suplimentare, conform legislaţiei în vigoare;
 3. acordul Ministerului Educaţiei Naționale privind înmatricularea studenţilor la programele de studii acreditate ale universităţii.

Art.19 – După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

Art.20 – (1) Informaţiile privind nivelul taxelor (de înscriere, înmatriculare, studii şi alte taxe) precum şi condiţiile de plată se afişează la secretariatele facultăţilor şi pe Internet.

(2) Potrivit legii, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior.
Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidaţi. Aprobarea scutirii se face de către conducerea Universității.

SECŢIUNEA a 2-a

Verificarea şi notarea probelor de concurs

Art.21 – (1) La Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității „Tibiscus” din Timişoara admiterea  la studii universitare de licenţă se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere, în limita numărului de locuri stabilit prin capacitatea de şcolarizare a fiecărei specializări/program de studiu. Media de admitere este reprezentată de media obţinută de candidaţi la examenul de bacalaureat.

(2) Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică de 5,00 (cinci).

Art.22 – (1) Media de admitere la programele de studii de licență a candidaţilor care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele școlare naționale și internaționale, recunoscute de ministerul educației este 10 (zece). Candidații care se înscriu în această categorie vor adresa, în acest sens, o cerere scrisă în acest sens, la care vor atașa actele doveditoare ale performanțelor școlare. Rezolvarea cererii este de competența Comisiei de concurs, în ziua concursului, cu aplicarea prezentei prevederi.

(2) Candidații care au obținut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la concursuri naționale și internaționale, altele decât cele menționate la pct. 1 pot beneficia de recunoașterea cunoștințelor, abilităților, competențelor dovedite prin aceste distincții, după admiterea la studii, în cadrul evaluării cunoștințelor specifice, după caz.

Art.23 – (1) Proba de departajare se susține pentru ocuparea ultimul loc, în cazul în care există mai mulți candidați cu medii generale egale la concursul de admitere, pe acest loc, conform prezentei metodologii.

(2) Departajarea candidaților la studii de licență, pentru ultimul loc, în cazul în care există medii generale egale la examenul de bacalaureat, se va face pe baza criteriu de departajare reprezentat de media aritmetică a notelor de la probele obligatorii de bacalaureat.

Art. 24 – (1) Candidaţii care au parcurs perioade de studii la alte programe acreditate/autorizate, din acelaşi domeniu sau dintr-un domeniu înrudit, care au depus la dosarul de admitere o cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, însoţită de documentele indicate la art. 17, vor fi admişi într-un an superior al programului de studiu, conform procedurii de recunoaştere a creditelor, iar locul ocupat prin concursul de admitere va fi eliberat și redistribuit în ordinea descrescătoare a mediei de admitere.

(2) Taxa de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, achitată de către candidați ca urmare a cererii de recunoaștere a creditelor, nu se returnează.

SECŢIUNEA a 3-a

Rezultatele concursului

Art.25 – Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Facultăţii şi pe pagina web a facultăţii.

Art.26 – (1) Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape, generându-se cel puţin două tipuri de liste:

 1. liste provizorii - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere;
 2. liste definitive - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea contestaţiilor care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile.

(2) Listele conţin următoarele categorii de informaţii:

 1. Lista candidaţilor admişi, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;
 2. Lista candidaţilor respinşi, dacă este cazul.

Art.27 – Comisia de admitere pe facultate poartă întreaga răspundere asupra aplicării şi respectării normelor referitoare la stabilirea şi comunicarea rezultatelor.

Art.28 – (1) Eventualele contestaţii privind rezultatul se depun la secretariatul Facultăţii de Științe Economice în termen de cel mult 24 de ore de la comunicarea /afişarea rezultatelor şi se rezolvă în termen de  cel mult 48 de ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor. Contestaţiile se rezolvă, exclusiv la nivelul Facultăţii şi sunt definitive.

(2) Contestaţiile pot viza doar corectitudinea calculelor sau înregistrărilor.

(3) La probele orale nu se admit contestaţii.

(4) Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere.

(5) După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, rezultatul concursului de admitere este definitiv şi nu mai poate fi modificat.

Art.29 – Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt consideraţi eliminaţi din concurs.

Art.30 – Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere se restituie, la cerere, necondiţionat şi gratuit, pe baza actelor de identitate, în termen de 30 de zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale. După acest termen eliberarea dosarelor, la cerere, se face cu respectarea regulamentului de taxe al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara.

SECŢIUNEA a 4-a

Înmatriculare

Art.31 Candidaţii declaraţi admişi la studii au următoarele obligaţii pe care trebuie să le îndeplinească, cel târziu, până în ultima zi de plată a ratei I la taxa anuală de studii, stabilită conform Regulamentului privind taxele de studii pentru anul universitar 2017/2018:

 1. absolvenții promoției 2016/2017, înscriși la admitere pe baza adeverinţei de absolvire a liceului, să depună diploma de bacalaureat sau diploma de licenţă, în original, la secretariatul Facultăţii de Științe Economice;
 2. toți candidații declarați admiși la programele de studii ale Facultăţii de Științe Economice, să completeze şi să semneze contractul de şcolarizare şi contractul de studii.

Art.32 Neprezentarea diplomei de bacalaureat, în original, și nesemnarea contractului de şcolarizare şi a contractului de studii din vina exclusivă a candidatului declarat admis, în termenul stabilit, duce la pierderea locului ocupat.

Art.33 După înmatriculare se generează şi se afişează listele finale, cu candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi.

Art.34 Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului Universităţii. După aprobarea înmatricularii studenţii sunt înscrişi în Registrul matricol sub un număr unic, valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la programul/programele de studii la care au fost admişi.

CAP. V

Desfăşurarea concursului de admitere pentru programele de studii universitare de master

SECŢIUNEA 1

Înscrierea candidaţilor

Art.35 – Studiile universitare de masterat asigură aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, obţinerea de competenţe complementare în alte domenii, precum şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică.

Art.36 – (1) Pot candida la programe de studii universitare de master organizate la Facultatea de Științe Economice din cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă. Cunoştinţele specifice domeniului de studiu se verifică prin probă scrisă, pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate.

(2) Probele de concurs pentru admiterea la studii universitare de masterat constau din:

 • Proba 1, de verificare a cunoștințelor teoretice.
 • Proba 2, media obţinută la examenul de licenţă.

.

Art.37 – Consilierea şi preluarea dosarelor candidaţilor care se înscriu la ADMITERE 2017 se va realiza, în spaţiul amenajat la parterul clădirii de pe str. Lascăr Catargiu nr. 6, de către personalul didactic şi studenţii Facultăţii desemnaţi să sprijine admiterea. Planificarea personalului didactic şi a studenţilor la înscriere, sesiunea iulie 2017 şi septembrie 2017, va fi realizată de către Comisia de admitere a Facultăţii.

Art.38 – Înscrierea candidaţilor la ADMITERE 2017 se va putea realiza şi on-line. Modalitatea de realizare a înscrierii on-line a candidaţilor va fi prezentată pe site-ul universităţii: www.tibiscus.ro

Art.39 – (1) Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute în regulament.

(2) Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană pe bază de procură.

Art.40 – Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o fişă de înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Art.41 – (1) Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere la dosarul de înscriere a copiilor legalizate ale documentelor.

(2) Candidații la concursul de admitere/studenții vor prezenta documentele în original și în fotocopie, urmând ca secretarul facultății/cadrul didactic planificat la înscrierea la concursul de admitere să verifice dacă cele două documente sunt identice, să aplice ștampila cu inscripția ”conform cu originalul”, să-și scrie numele si prenumele și să semneze pentru conformitate.

(3) În cazul în care persoana se prezintă cu copie legalizată după document, acesta va fi acceptat.

Art.42 – La fişa de înscriere pentru studii universitare de masterat se anexează următoarele acte:

 • Diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original;

Studenţii la master care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta şi suplimentul la diplomă, în original și în fotocopie pentru certificarea conformității, şi o adeverinţă care să ateste calitatea de masterand  la prima facultate. Absolvenţii de facultate din promoţia anului în care se susţine admiterea  pot  prezenta adeverinţă de absolvire a facultăţii, în original și în fotocopie pentru certificarea conformității;

 • Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în original și în fotocopie pentru certificarea conformității;
 • Diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă, în original și în fotocopie pentru certificarea conformității;
 • Certificatul de naştere, în original și în fotocopie pentru certificarea conformității;
 • Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în original și în fotocopie pentru certificarea conformității;
 • Fotocopie carte de identitate;
 • Trei fotografii tip buletin de identitate;
 • cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au finalizat un program de studii universitare de masterat, la care se ataşează:

-       Diplomă de master sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original și în fotocopie pentru certificarea conformității;

-       Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de master, în original și în fotocopie pentru certificarea conformității;

-       Chitanţa de achitare a taxei de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2017/2018.

 • cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au parcurs parţial un program de studii universitare de masterat, la care se ataşează:

-                                                        Foaia matricolă parţială, în original;

-       Declaraţie pe propria răspundere că studiile efectuate anterior nu au fost întrerupte ca urmare a exmatriculării datorate încălcării prevederilor codului de etică şi deontologie al universităţii de provenienţă;

-       Chitanţa de achitare a taxei de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2017/2018.

 • Dosar plic.

Art.43 Actele necesare înscrierii/înmatriculării studenţilor străini sunt următoarele:

 1. actele necesare înscrierii/înmatriculării candidaţilor cu cetăţenie română;
 2. acte suplimentare, conform legislaţiei în vigoare;
 3. acordul Ministerului Educaţiei Naționale privind înmatricularea studenţilor la programele de studii acreditate ale universităţii.

Art.44 – După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

Art.45 – (1) Informaţiile privind nivelul taxelor (de înscriere, înmatriculare, studii şi alte taxe) precum şi condiţiile de plată se afişează la secretariatul și pe site-ul web al Facultăţii.

(2) Potrivit legii, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior.
Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidaţi. Aprobarea scutirii se face de către conducerea Universității.

SECŢIUNEA a 2-a

Verificarea şi notarea probelor de concurs

Art.46 – Admiterea la programele de studii universitare de master se face prin concurs, pe baza mediilor obţinute.

Art.47 – Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de admitere şi în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii. Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de master nu poate fi mai mică de 6,00 (şase).

Art.48 – Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică a notelor obţinute la probele concursului de admitere. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.

Art.49 – (1) Proba de departajare se susține pentru ocuparea ultimul loc, în cazul în care există mai mulți candidați cu medii generale egale la concursul de admitere, pe acest loc, conform prezentei metodologii.

(2) Departajarea candidaților de pe ultimul cu medii egale la concursul de admitere, se va face luând drept criteriu de departajare nota obținută la proba de evaluare teoretică a cunoștințelor fundamentale și de specialitate obținută la examenul de licență sau, în absența acestei probe, media generală de absolvire a studiilor de licență.

Art.50 – Subiectele probelor de concurs se stabilesc pe baza tematicilor afişate la avizier şi pe pagina web a Facultățiă de Științe Economice.

Art.51 – Criteriile de verificare a cunoștințelor candidaților la studiile de masterat organizate de Facultatea de Științe Economice au în vedere verificarea cunoștințelor specifice programului de studii din domeniul acreditat. Notarea în cadrul probei scrise se face astfel încât nota obținută să fie cuprinsă între valorile 1 (nota minimă) și 10 (nota maximă). Baremele de notare se afişează în timpul desfăşurării concursului de admitere.

Art. 52 – (1) Candidaţii care au parcurs perioade de studii la alte programe acreditate/autorizate, din acelaşi domeniu sau dintr-un domeniu înrudit, care au depus la dosarul de admitere o cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, însoţită de documentele indicate la art. 42, vor fi admişi într-un an superior al programului de studiu, conform procedurii de recunoaştere a creditelor, iar locul ocupat prin concursul de admitere va fi eliberat și apoi redistribuit în ordinea descrescătoare a mediei de admitere.

(2) Taxa de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, achitată de către candidați ca urmare a cererii de recunoaștere a creditelor, nu se returnează.

SECŢIUNEA a 3-a

Rezultatele concursului

Art.53 – Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoştinţă publică prin afişare la sediul facultăţii şi pe pagina web a facultăţii.

Art.54 – (1) Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape, generându-se cel puţin două tipuri de liste:

 1. liste provizorii - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere;
 2. liste definitive - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea contestaţiilor care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile.

(2) Listele conţin următoarele categorii de informaţii:

 a)  Lista candidaţilor admişi, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;

 b) Lista candidaţilor respinşi, dacă este cazul.

Art.55 – Comisia de admitere pe facultate poartă întreaga răspundere asupra aplicării şi respectării normelor referitoare la stabilirea şi comunicarea rezultatelor.

Art.56 – (1) Eventualele contestaţii privind rezultatul se depun la secretariatul facultăţii în termen de cel mult 24 de ore de la comunicarea /afişarea rezultatelor şi se rezolvă în termen de  cel mult 48 de ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor. Contestaţiile se rezolvă, exclusiv la nivelul Facultăţii de Științe Economice şi sunt definitive.

(2) Contestaţiile pot viza doar corectitudinea calculelor sau înregistrărilor.

(3) La probele orale nu se admit contestaţii.

(4) Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere.

(5) După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, rezultatul concursului de admitere este definitiv şi nu mai poate fi modificat.

Art.57 – Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt consideraţi eliminaţi din concurs.

Art.58 – Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere se restituie, la cerere, necondiţionat şi gratuit, pe baza actelor de identitate, în termen de 30 de zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale. După acest termen eliberarea dosarelor, la cerere, se face cu respectarea regulamentului de taxe al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara.


SECŢIUNEA a 4-a

Înmatriculare
 

Art.59 Candidaţii declaraţi admişi la studii de masterat au următoarele obligaţii pe care trebuie să le îndeplinească, cel târziu, până în ultima zi de plată a ratei I la taxa anuală de studii, stabilită conform Regulamentului privind taxele de studii pentru anul universitar 2017/2018:

 1. absolvenții promoției 2016/2017, înscriși la admitere pe baza adeverinţei de absolvire a studiilor universitare de licență, să depună diploma de licenţă, în original, la secretariatul facultăţii;
 2. toți candidații declarați admiși la programele de studii organizate de Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității „Tibiscus” din Timișoara trebuie să completeze şi să semneze contractul de şcolarizare şi contractul de studii.

Art.60 Neprezentarea diplomei de licență, în original, și nesemnarea contractului de şcolarizare şi a contractului de studii din vina exclusivă a candidatului declarat admis, în termenul stabilit, duce la pierderea locului ocupat.

Art.61 După înmatriculare se generează şi se afişează listele finale, cu candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi.

Art.62 Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului Universităţii. Dupa aprobarea înmatricularii studenţii sunt înscrişi in Registrul matricol sub un număr unic, valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la programul/programele de studii la care au fost admişi.

Contact

Str. Lascăr Catargiu, nr. 6, 300559 Timişoara
 • Tel: 0256.294.001

Abonează-te

Nu pierdeți ce se intampla interesant prin aderarea la programul nostru de noutăți și evenimente.

Conectaţi-vă cu noi

Sunteți aici: Acasă | ECONOMIE